Tên việc làmĐịa điểm

UBND TP. Quy Nhơn, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2019

Quy Nhơn, Bình Định
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Thực hiện Công văn số 1601/SNV-CCVC ngày 26/11/2019 của Sở Nội vụ tỉnh về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Quy Nhơn năm 2019.
Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Quy Nhơn năm 2019; UBND thành phố thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Quy Nhơn, như sau:

1. Điều kiện

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng.

Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Người dự tuyển vào ngạch Chuyên viên và các hạng chức danh nghề nghiệp tương đương phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

– Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Người dự tuyển vào ngạch Cán sự (mã số ngạch 01.004) phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

– Có bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

(Lưu ý: Việc quy đổi giá trị tương đương của chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học thực hiện theo Công văn số 4060/UBND-NC ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Bình Định).

3. Nhu cầu tuyển dụng: (có phụ lục kèm theo)

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Từ ngày 29/11/2019 đến ngày 28/12/2019.

– Địa điểm tiếp nhận đăng ký dự tuyển viên chức: Trung tâm Hành chính thành phố – số 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu phiếu đính kèm.

– Người đăng ký dự tuyển viên chức gửi phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu điện thì thời điểm người đăng ký dự tuyển viên chức nộp phiếu đăng ký dự tuyển được xác định là thời điểm theo dấu bưu điện.

5. Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Quy Nhơn, được đăng tải, thông báo và niêm yết:

– Đăng tại trên Cổng thông tin điện tử UBND thành phố Quy Nhơn: https://quynhon.gov.vn

– Thông báo trên Đài truyền thanh thành phố.

– Niêm yết tại Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn (số 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

– Niêm yết công khai tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố.

Trên đây là thông báo kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Quy Nhơn năm 2019, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan liên hệ Phòng Nội vụ thành phố: Lầu 6, Trung tâm Hành chính thành phố, số 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (số điện thoại 0256.3820255 để được giải đáp)./.

*****Chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể như sau (Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

*****Tài liệu đính kèm

Nguồn tin:

Tuyencongchuc.vn - khoảng 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.