Info iconChúng tôi đang tiến hành nâng cấp công nghệ và mang đến cho bạn nhiều tính năng mới. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng xem chi tiết về những thay đổi.×
Tên việc làmĐịa điểm

Trưởng phòng Bán hàng & Quản lý bán hàng - Khối Khách hàng doanh nghiệp (Hội sở TP HCM) (Mới)

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình Hồ Chí Minh

1. Công tác lập kế hoạch và quản lý tài chính:

- Tham mưu cho Ban giám đốc Khối về công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm dành cho Khách hàng Doanh nghiệp lớn (KHDN);

- Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ thuộc mảng KHDN lớn dựa trên chiến lược và định hướng của ABBANK.

- Lập ngân sách cho hoạt động của phòng một cách chính xác và kịp thời.

2. Tổ chức hoạt động:

- Nghiên cứu thông tin về thị trường, xây dựng, quản lý và phát triển các sản phẩm dịch vụ, lãi suất và phí,… thuộc mảng KHDN lớn theo định hướng của ABBANK từng thời kỳ nhằm đáp ứng tối ưu các nhu cầu hợp lý của khách hàng dựa trên các nguồn lực của Ngân hàng;

- Triển khai thực thi chiến lược kinh doanh liên quan đến sản phẩm dịch vụ thuộc mảng KHDN lớn theo định hướng của ABBANK trong từng thời kỳ

- Quản lý vòng đời và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của các sản phẩm dịch vụ thuộc mảng KHDN lớn trên toàn hệ thống;

- Tổ chức thực hiện, điều phối việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới và tăng cường tính năng của các sản phẩm hiện có dành cho KHDN lớn;

- Đánh giá khả năng, mức độ sinh lời và giành thị phần đối với các sản phẩm mới và sản phẩm cải tiến dành cho KHDN lớn trước khi ban hành;

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt và cập nhật thông tin về các sản phẩm dịch vụ mới trong ngành cũng như các sản phẩm dịch vụ của đối thủ cạnh tranh để có sự so sánh, cải tiến phù hợp cho sản phẩm dịch vụ của ABBANK.

3. Công tác kiểm soát:

- Quản lý hiệu suất làm việc của các cá nhân theo qui trình & qui định của ABBANK nhằm góp phần giúp các nhân viên đạt được các mục tiêu về hiệu suất đã đề ra;

- Đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thống nhất của các chính sách, qui trình, qui định và hệ thống liên quan đến hoạt động của Phòng được triển khai;

- Đo lường hiệu quả của việc triển khai các kế hoạch, điều chỉnh và thực thi các hành động cần thiết để nâng cao hiệu quả khi cần thiết.

4. Xây dựng quy trình, quy chế:

- Tham mưu Giám đốc Khối trong việc xây dựng các quy trình, quy chế, chính sách và hướng dẫn liên quan đến hoạt động của Phòng;

- Rà soát và đề xuất điều chỉnh, thay đổi các qui trình, qui định và hệ thống liên quan;

- Tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản liên quan trong nội bộ Khối và của các Đơn vị khác.

5. Báo cáo và lưu trữ:

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Khối về độ chính xác, kịp thời của các báo cáo;

- Lưu trữ các chứng từ, sổ sách về hoạt động theo quy định.

6. Phát triển các mối quan hệ và thương hiệu ABBANK:

- Duy trì quan hệ với các đối tác, tìm kiếm các cơ hội hợp tác và thực hiện triển khai sản phẩm và dịch vụ thuộc mảng KHDN lớn;

- Phối hợp với Phòng Phát triển Kinh doanh – Khối KHDN và Phòng Marketing – Khối Chiến lược & Phát triển thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá các sản phẩm dịch vụ thuộc mảng KHDN lớn của ABBANK so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường để đề xuất các giải pháp điều chỉnh phù hợp nếu cần thiết;

- Duy trì mối quan hệ gắn kết với Ban Pháp Chế & Tuân thủ và Khối Quản lý rủi ro trong việc đánh giá tính pháp lý và rủi ro của các sản phẩm dành cho KHDN lớn và qui trình qui định liên quan;

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ gắn kết với Khối Công nghệ thông tin để phát triển sản phẩm, tạo công cụ đánh giá và quản lý hiệu quả của các sản phẩm dành cho KHDN lớn.

7. Ý kiến đóng góp và đề xuất:

- Đóng góp ý kiến và đề xuất thay đổi về chính sách, quy trình, quy định của ABBANK trên cơ sở hoạt động thực tế tại Ngân hàng;

Đề xuất các giải pháp và sáng kiến để nâng cao chất lượng công việc cũng như nâng cao hiệu quả phối hợp với các Bộ phận

Phúc lợi
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

1. Công tác lập kế hoạch và quản lý tài chính:

- Tham mưu cho Ban giám đốc Khối về công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm dành cho Khách hàng Doanh nghiệp lớn (KHDN);

- Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ thuộc mảng KHDN lớn dựa trên chiến lược và định hướng của ABBANK.

- Lập ngân sách cho hoạt động của phòng một cách chính xác và kịp thời.

2. Tổ chức hoạt động:

- Nghiên cứu thông tin về thị trường, xây dựng, quản lý và phát triển các sản phẩm dịch vụ, lãi suất và phí,… thuộc mảng KHDN lớn theo định hướng của ABBANK từng thời kỳ nhằm đáp ứng tối ưu các nhu cầu hợp lý của khách hàng dựa trên các nguồn lực của Ngân hàng;

- Triển khai thực thi chiến lược kinh doanh liên quan đến sản phẩm dịch vụ thuộc mảng KHDN lớn theo định hướng của ABBANK trong từng thời kỳ

- Quản lý vòng đời và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của các sản phẩm dịch vụ thuộc mảng KHDN lớn trên toàn hệ thống;

- Tổ chức thực hiện, điều phối việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới và tăng cường tính năng của các sản phẩm hiện có dành cho KHDN lớn;

- Đánh giá khả năng, mức độ sinh lời và giành thị phần đối với các sản phẩm mới và sản phẩm cải tiến dành cho KHDN lớn trước khi ban hành;

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt và cập nhật thông tin về các sản phẩm dịch vụ mới trong ngành cũng như các sản phẩm dịch vụ của đối thủ cạnh tranh để có sự so sánh, cải tiến phù hợp cho sản phẩm dịch vụ của ABBANK.

3. Công tác kiểm soát:

- Quản lý hiệu suất làm việc của các cá nhân theo qui trình & qui định của ABBANK nhằm góp phần giúp các nhân viên đạt được các mục tiêu về hiệu suất đã đề ra;

- Đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thống nhất của các chính sách, qui trình, qui định và hệ thống liên quan đến hoạt động của Phòng được triển khai;

- Đo lường hiệu quả của việc triển khai các kế hoạch, điều chỉnh và thực thi các hành động cần thiết để nâng cao hiệu quả khi cần thiết.

4. Xây dựng quy trình, quy chế:

- Tham mưu Giám đốc Khối trong việc xây dựng các quy trình, quy chế, chính sách và hướng dẫn liên quan đến hoạt động của Phòng;

- Rà soát và đề xuất điều chỉnh, thay đổi các qui trình, qui định và hệ thống liên quan;

- Tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản liên quan trong nội bộ Khối và của các Đơn vị khác.

5. Báo cáo và lưu trữ:

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Khối về độ chính xác, kịp thời của các báo cáo;

- Lưu trữ các chứng từ, sổ sách về hoạt động theo quy định.

6. Phát triển các mối quan hệ và thương hiệu ABBANK:

- Duy trì quan hệ với các đối tác, tìm kiếm các cơ hội hợp tác và thực hiện triển khai sản phẩm và dịch vụ thuộc mảng KHDN lớn;

- Phối hợp với Phòng Phát triển Kinh doanh – Khối KHDN và Phòng Marketing – Khối Chiến lược & Phát triển thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá các sản phẩm dịch vụ thuộc mảng KHDN lớn của ABBANK so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường để đề xuất các giải pháp điều chỉnh phù hợp nếu cần thiết;

- Duy trì mối quan hệ gắn kết với Ban Pháp Chế & Tuân thủ và Khối Quản lý rủi ro trong việc đánh giá tính pháp lý và rủi ro của các sản phẩm dành cho KHDN lớn và qui trình qui định liên quan;

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ gắn kết với Khối Công nghệ thông tin để phát triển sản phẩm, tạo công cụ đánh giá và quản lý hiệu quả của các sản phẩm dành cho KHDN lớn.

7. Ý kiến đóng góp và đề xuất:

- Đóng góp ý kiến và đề xuất thay đổi về chính sách, quy trình, quy định của ABBANK trên cơ sở hoạt động thực tế tại Ngân hàng;

Đề xuất các giải pháp và sáng kiến để nâng cao chất lượng công việc cũng như nâng cao hiệu quả phối hợp với các Bộ phận

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành/chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Kế toán hoặc các ngành/ chuyên ngành khác có liên quan.

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về mảng KHDN trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí Trưởng/phó phòng tương đương

- Kỹ năng giao tiếp tốt và có kiến thức về thẩm định hồ sơ tín dụng tại Ngân hàng

- Tiếng anh lưu loát (nghe nói đọc viết)

- Thông thạo vi tính văn phòng

- Liêm chính, trung thực, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 30 - 40
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
CareerBuilder VN - 3 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơLưu lạiĐã lưu lại

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.