Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công Ty Cổ Phần Funtime Media Corp Hải Phòng

Toàn thời gian

- Hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có thái độ tốt nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của Công ty
- Xây dựng và duy trì quy định, quy trình, quy chế, môi trường làm việc theo định hướng của Công ty.
- Tham mưu cho BGĐ xây dựng chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty.
- Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý và đánh giá nhân sự.
- Quản lý và điều hành phòng Nhân sự.
- Các công việc khác theo sự phân công của ban giám đốc

Tuyển dụng - 11 tháng trước