Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Tuyển dụng

TRƯỞNG BỘ PHẬN QA

Công Ty Cp AAH Hồ Chí Minh

Toàn thời gian

- 1. Xây dựng và quản lý bộ phận quản lý chất lượng theo mục tiêu đề ra;
2. Đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng theo đúng quy định
3. Liên tục cải tiến vào hệ thống quản lý chất lượng; tích hợp và vận dụng kịp thời yêu cầu của luật định vào hệ thống quản lý chất lượng;
4. Tổ chức triển khai thực hiện và kiểm soát việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong phạm vi tất cả các dự án nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thi công dự án;
5. Tổ chức thực hiện các hành động khắc phục – phòng ngừa – cải tiến nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty;
6. Quản lý và điều phối nhân viên thực hiện các công việc QA/Qc như kiểm soát hồ sơ chất lượng đầu vào, đầu ra, kiểm soát chất lượng trong quá trình thi công nhằm đảm bảo các sản phẩm cung cấp cho khách hang phù hợp và đạt yêu cầu chất lượng;
7. Cùng QLDA tổ chức triển khai áp dụng thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ngay từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án;
8. Lập các tiêu chuẩn, danh mục kiểm tra vệ chất lượng công trình;
9. Tổ chức kiểm soát tài liệu, hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công của dự án;
10. Tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ Hệ thống quản lý chất lượng;
11. Tổ chức cập nhật kịp thời các yêu cầu của pháp luật có liên quan, quy định của Ngành vào yêu cầu của Hệ thống nhằm thực thi các quy định này một cách tốt nhất;
12. Hướng dẫn các bộ phận công trường áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;
13. Hướng dẫn và đào tạo kỹ năng chuyên môn cho nhân viên về Hệ thống quản lý chất lượng của bộ phận;
14. Phối hợp các phòng ban khác để đảm bảo duy trì Hệ thống quản lý chất lượng dự án;
15. Phát hiện những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án và tìm giải pháp khắc phục trong điều kiện có thể;
Tuyển dụng - 12 tháng trước