Tên việc làmĐịa điểm

Sở Xây dựng Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Quảng Bình

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:– Có quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ 22 tuổi đến 45 tuổi;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành kiến trúc công trình;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đăng bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng viên chức cần tuyển: 01

3. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 22/12/2012 của Bộ Nội vụ;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và kết quả học tập, có chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 15/6 đến 13/7/2015.

5. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Văn phòng Sở Xây dựng Quảng Bình, số 59, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (trong giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần). Điện thoại liên hệ 3822353 hoặc 3821643.

6. Hình thức tuyển dụng viên chức: xét tuyển

7. Nội dung xét tuyển viên chức:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn: Nội dung kiểm tra, sát hạch có phụ lục kèm theo.

8. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển: theo quy định của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

9. Địa điểm và thời gian xét tuyển: 8h ngày 17/7/2015. Địa điểm phòng họp tầng 2, Sở Xây dựng, số 59, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

10. Lệ phí xét tuyển: 260.000đ/01 hồ sơ dự tuyển.

Thông tin chi tiết liên hệ theo số điện thoại: 3821643

Kế hoạch
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2015
Cho Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình

Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Viờn chức số 58/2010/QH 12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chớnh phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viờn chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 43/2006/ NĐ-CP về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Bỡnh về việc ban hành quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viờn chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Bỡnh;

Căn cứ Công văn số 559/SNV-CCVC ngày 8/5/2013 của Sở Nội vụ Quảng Bỡnh về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về tuyển dụng viên chức theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Bỡnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Quảng Bỡnh;

Căn cứ Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-SNV ngày 30/10/2014 của Sở Nội vụ Quảng Bình về việc giao bổ sung chỉ tiờu biờn chế cụng chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2014.

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-SNV ngày 17/3/2015 của Sở Nội vụ Quảng Bình về việc giao chỉ tiờu biờn chế cụng chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2015.

Sở Xõy dựng Quảng Bình xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp cho Viện Quy hoạch xõy dựng năm 2015 như sau:

 1. Nội dung kế hoạch:
 2. Chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng:
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Nhu cầu tuyển trong năm 2015: Kiến trúc sư (01 chỉ tiêu),

 1. Hình thức: Xét tuyển.
 2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng:

Vị trí, Cán bộ các phòng chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể như sau:

+ Bổ sung 01 Kiến trúc sư, cú trỡnh độ chuyên môn nghiệp vụ để làm cụng tỏc thiết kế quy hoạch, tại phòng Quy hoạch xõy dựng 1.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển: Có biểu phụ lục số 2 kèm theo.

 1. Nội dung tuyển dụng:

3.1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo hình thức xét tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây:

+ Cú quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Tuổi đời từ 22 tuổi đến 45 tuổi;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện cụng việc hoặc nhiệm vụ; có hình thức cân đối, không bị dị tật, dị dạng, nói ngọng, nói lắp;

+ Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hỡnh sự của Tũa ỏn; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chớnh đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viờn chức:

– Đơn đăng ký dự tuyển viờn chứctheo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng kết quả học tập theo yờu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ cũn giỏ trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

– 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 2 ảnh cỡ 3×4.

– Toàn bộ hồ sơ đựng trong phong bì kích thước 25cm x 30 cm.

+ Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển không trả lại.

3.3. Quy định đăng ký nguyện vọng dự tuyển.

– ứng viên đăng ký nguyện vọng cần phải có đáp ứng đúng trình độ chuyên môn nghiệp vụ được mô tả và yêu cầu tại Mục 2.

3.4. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 260.000đ/1 bộ hồ sơ dự tuyển.

3.5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Trước 20 ngày nhận hồ sơ dự tuyển Sở Xõy dựng Thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

– Hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển Sở Xõy dựng sẽ lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của đơn vị ít nhất là 10 ngày trước khi xét tuyển.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phũng Sở Xõy dựng Quảng Bỡnh, số 59, Đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bỡnh (trong giờ hành chớnh của cỏc ngày làm việc trong tuần).

Điện thoại: 3822353; 3821643. Email: *****@gmail.com.

3.6. Hình thức, nguyên tắc tuyển dụng:

 1. Nội dung xét tuyển viên chức:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

 1. Nguyên tắc tuyển dụng :

– Việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và công bằng, thực hiện đúng chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước.

– Những người được tuyển dụng đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch tuyển dụng.

3.7. Cách tính điểm:

 1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1. (ĐHT)
 2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn, đồ án của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1. (ĐTN)
 3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2. (ĐHTTC).
 4. Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2. (ĐPV)
 5. Kết quả xét tuyển:

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn. (TĐ) = ĐHT+ĐTN+ĐPV.

Trường hợp người dự xột tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thỡ kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học và điểm phỏng vấn: (TĐ) = ĐHTTC + ĐPV

3.8. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

 1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

 1. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
 2. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
 3. Thương binh;
 4. Người hưởng chính sách như thương binh;
 5. Con liệt sĩ;
 6. Con thương binh;
 7. Con của người hưởng chính sách như thương binh;
 8. Người dân tộc ít người;
 9. Đội viên thanh niên xung phong;
 10. Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
 11. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
 12. Người dự tuyển là nữ;
 13. Người có năng khiếu Văn nghệ, Thể thao.
 14. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.
 15. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả xột tuyển cho các kỳ xột tuyển lần sau.
 16. Trỡnh t thủ tục tuyển dụng viờn chức:

4.1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Sở Xõy dựng và niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của Sở Xõy dựng về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

– Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

– Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của đơn vị (nếu có).

4.2. Tổ chức tuyển dụng viên chức:

– Căn cứ quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012, Giám đốc Sở Xây dựng thành lập hội đồng tuyển dụng viờn chức để thực hiện việc xét tuyển.

– Hội đồng tuyển dụng viên chức được thành lập và phân công cụ thể như sau:

Thành phần Hội đồng tuyển dụng:

 1. Chủ tịch Hội đồng là 01 Phú Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình.
 2. Phó Chủ tịch Hội đồng là Viện trưởng Viện QHXD Q.Bình.
 3. Uỷ viên kiêm thư ký Hội đồng là Chánh Văn phũng Sở Xõy dựng.
 4. Các uỷ viên khác là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí tuyển dụng.

Nhiệm vụ của Hội đồng tuyển dụng:

– Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, kết luận theo đa số và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Thành lập các ban giúp việc gồm ban kiểm tra, sát hạch.

+ Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng; thể lệ, quy chế; tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển; hồ sơ cần thiết của người dự tuyển; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.

+ Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, kiểm tra hồ sơ dự tuyển.

+ Tổ chức thu phí xét tuyển và sử dụng theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức việc tuyển dụng.

+ Chậm nhất trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức phải tổ chức tổng hợp kết quả xét tuyển và báo cáo với Giám đốc Sở Xây dựng đê trỡnh Sở nội vụ phờ duyệt kết quả tuyển dụng.

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển theo quy định của pháp luật.

+ Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4.3. Thông báo kết quả tuyển dụng:

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng, Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức (nếu có).

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển. Giám đốc Sở Xây dựng giao Hội đồng tuyển dụng tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định.

Sau khi có văn bản phờ duyệt kết quả tuyển dụng của Sở Nội vụ, Giám đốc Sở xây dựng ban hành Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

 1. Hợp đồng làm việc:

– Trong thời gian chậm nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc với Viện Quy hoạch xõy dựng.

– Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhận việc, trừ trường hợp hợp đồng làm việc quy định thời hạn khác. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn quy định gửi Sở Xõy dựng.

– Trường hợp người trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc trong thời hạn quy định hoặc đến nhận việc sau thời hạn quy định thì Giám đốc Sở Xây dựng huỷ bỏ kết quả trúng tuyển hoặc chấm dứt hợp đồng đã ký kết.

 1. Phân công và tổ chức thực hiện:

Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng được Sở Nội vụ phê duyệt, giao Hội đồng tuyển dụng viên chức phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình cú trỏch nhiệm triển khai thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch đó được phê duyệt./.

NỘI DUNG ÔN TẬP

Kiểm tra, sát hạch viên chức

(Kèm theo Thông báo số: 891/TB-SXD ngày 05/6/2015 của Sở Xây dựng)

Phần hiểu biết chung

 1. Chức năng, nhiệm vụ của Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình;
 2. Luật Viên chức năm 2010:

– Những quy định chung;

– Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức;

– Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm;

– Khen thưởng và xử lý vi phạm cán bộ, công chức, viên chức.

 1. Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương (ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ):

– Quy định trong giao tiếp hành chính;

– Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ.

 1. Phần nghiệp vụ chuyên ngành
 2. Luật Xây dựng năm 2014;
 3. Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
 4. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
 5. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
 6. Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

**Tệp đính kèm:

– Nội dung ôn tập.
– Kế hoạch tuyển dụng.

Tuyencongchuc.vn - 3 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.