Link to App StoreLink to Play Store

Phó Tổng Giám Đốc

VHRSTiền Giang
Biên chế
8 tháng trước, từ VHRS

1. Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc theo phân
công của Ban Điều hành, bản phân cấp giữa Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về các hoạt
động thuộc lĩnh vực được giao đảm nhiệm.
2. Xây dựng kế hoạch và điều hành kế hoạch của ngành phụ trách tại Công ty.
3. Đề xuất các ý tưởng, ứng dụng các thiết bị, công nghệ tiên tiến vào các dự án của Công ty làm
Chủ đầu tư.
4. Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu – chính sách của Công ty đối
với lĩnh vực được phân công phụ trách.
5. Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động ngành Kinh tế - Kế hoạch; ngành Kỹ thuật - Công
nghệ, Thiết bị, Đầu tư theo sự phân công của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.
6. Chỉ đạo thực hiện công tác GPMB, chuẩn bị đầu tư của dự án;
7. Quản lý, điều hành công tác quản lý dự án, quản lý các nhà thầu thiết kế, nhà thầu cung cấp
thiết bị, tư vấn giám sát, thi công dự án, công tác thanh quyết toán công trình theo hạng mục.
8. Quản lý, điều hành công tác lập kế hoạch và điều hành quản trị kế hoạch sản xuất kinh doanh
của Công ty; Quản lý chặt chẽ các hợp đồng kinh tế của Công ty; Điều hành có hiệu quả hoạt
động kế hoạch, hạch toán kinh tế, thanh quyết toán công trình theo hạng mục.
9. Quản lý, điều hành công tác tính nguồn chi phí quản lý hàng năm và cả dự án trình Tổng Giám
đốc, Hội đồng Quản trị phê duyệt. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ quản lý chi phí hàng tháng đảm
bảo hiệu quả.
10. Tham gia tuyển dụng, đào tạo và xây dựng đội ngũ CBCNV các ngành phụ trách không
ngừng phát triển thông qua lập kế hoạch và đào tạo.
11. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cơ quan ban ngành, các đối tác, khách hàng phục
vụ cho lĩnh vực phụ trách
12. Lập kế hoạch cá nhân hàng tuần và báo cáo Tổng Giám đốc góp ý đồng thời quản lý, điều
hành kế hoạch cho các phòng ban, đơn vị mình phụ trách.
13. Thực hiện các công việc khác khi được Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc phân công.

Chịu trách nhiệm về ngành Kinh tế - Kế hoạch, Kỹ thuật - Công nghệ, Thiết bị, Đầu tư theo
quy định trong quy chế Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cùng Tổng Giám đốc đảm
bảo tạo ra nhiều việc làm và Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Tốt nghiệp đại học

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng môi trường như: Năng lượng mặt trời, nhiệt điện,..

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.