Tên việc làmĐịa điểm

Tuyển Security Officer/ Nhân Viên Bảo Vệ

Khách Sạn Caravelle Hồ Chí Minh
Mô tả công việc:
Scope & General Purpose of Job

Phạm vi & Mục đích Công việc chính

Ensure the safety and security of hotel guests, associates or property

Đảm bảo an toàn và an ninh cho Khách, nhân viên và tài sản Reports to

MAIN DUTY – TRÁCH NHIỆM CHÍNH

- Completes security daily checklist

Hoàn thành danh sách công việc hằng ngày của nhân viên Bảo Vệ

- Patrol all areas of the hotel (including all walk ways, drive ways, garden areas, parking lot, guest room floors, corridors, service area, fire stairs, function rooms, bars, restaurants, kitchens, staff changing rooms, swimming pool, gym, spa area, and any other public areas) and the outer

perimeter, with a view to identifying any threats to the safety and security of hotel guests, associates or property. Accurately record and report any occurrences / anomalies / incidents associated with the patrolling of those areas. Pay particular attention to:

Đi tuần tra tất cả các khu vực Khách sạn (bao gồm tất cả các lối đi, lối xe ra vào, khu vườn, bãi đậu xe, các tầng phòng Khách, hàng lang, khu vực phục vụ, cầu thang thoát hiểm, phòng họp, quầy bar, các khu vực nhà hàng, bếp, phòng thay đồ nhân viên, hồ bơi và tập thể dục và bất kỳ các khu vực công cộng khác) đồng thời kiểm tra các khu vực xung quanh bên ngoài để nhận ra bất kì mối đe dọa nào ảnh hưởng đến sự an toàn và an ninh của Khách, nhân viên và tài sản khách sạn. Ghi nhận và báo cáo chính xác bất kỳ sự cố / bất thường / sự vụ nào liên quan trong quá trình tuần tra các khu vực đó. Lưu ý đặc biệt đến các vấn đề sau:

a) Health and Safety risks. Immediately support when Guests/Staff experiencing health propblems such as falls, fainting or severe illness. Report to Chief Security and Duty Manager accordingly

Nhân viên Bảo Vệ sẽ có mặt để hỗ trợ kịp thời các trường hợp khách hoặc nhân viên có vấn đề về sức khỏe như : Té ngã, ngất xỉu hoặc bệnh nặnh,vv. Phải báo cáo ngay cho ca trưởng Bảo Vệ và trực ban Tiền Sảnh

b) Check that all fire equipment is in place and in working order

Kiểm tra xem tất cả các trang thiết bị phòng cháy được đặt đúng chỗ hay không

c) Ensure that the doors to the stores, offices and plant rooms are closed and locked when not in use. Ensure that guestroom doors are not left open without valid reason

Đảm bảo các cửa phòng Kho, Văn Phòng và phòng máy móc được đóng và khóa khi không sử dụng. Đảm bảo các cửa phòng Khách không được mở mà không có lý do chính đáng

d) In public areas, remind Guests to keep an eye on their property where necessary or advise Guests to keep their property in the Bell Desk. Attempt to locate the owner of any unattended property. Be aware of the possibility of explosive/incendiary devices.

Tại các khu vực công cộng, nhắc Khách trông coi tài sản của họ khi cần thiết hoặc gửi đồ tại quầy Phục Vụ Hành Lý. Cố gắng xác định vị trí hiện tại của chủ các tài sản không được giám sát. Nhận biết được khả năng xuất hiện các thiết bị nổ/ gây cháy nổ.

e) Politely challenge any persons who seem to you to be suspicious in any way. Ensure that anyone without legitimate business in the hotel leaves the premises.

Lịch sự hỏi dò những đối tượng đáng ngờ với bất kì cách nào. Đảm bảo bất kì đối tượng không có giao dịch hợp pháp tại Khách Sạn phải rời khỏi khuôn viên Khách Sạn

- Respond to any disorderly or violent behaviour in the hotel. Any person persisting in disorderly behaviour should be removed from the premises. Request police assistance if necessary.

Xử lý bất kì hành vi bất thường hoặc bạo lực trong Khách Sạn. Mời bất kỳ đối tượng nào kiên quyết làm mất trật tự ra khỏi khuôn viên Khách Sạn. Báo cảnh sát nếu thấy cần thiết

- Respond immediately if your pager indicates a fire alarm, bomb alert or hold-up alarm. Follow detailed procedures in department SOPs.

Xử lý ngay lập tức nếu nhận được tín hiệu báo cháy, bom nổ hoặc các báo động Khẩn cấp. Thực hiện theo các bước cụ thể trong Quy Trình Vận Hành của bộ phận

- As a trained first aider, respond immediately to any request to render first aid to any person on the hotel property.

Như là một người đã được đào tạo về quy trình sơ cấp cứu, hỗ trợ thực hiện sơ cấp cứu ngay khi có yêu cầu cho bất kì đối tượng nào trong Khách Sạn

- In rotation with other security officers, carry out the security element of induction training for new starters in accordance with written notes provided.

Luân phiên với các nhân viên Bảo Vệ khác, thực hiện các hướng dẫn công việc mới cho nhân viên mới theo các tài liệu đào tạo được cung cấp

- Monitor the movement of staff and other persons throughout the hotel, paying attention to the F&B and Storage areas. Ensure the staff always enter and exit the hotel via the staff entrance

Giám sát sự di chuyển của nhân viên và những người khác trong toàn bộ khách sạn, đặc biệt chú ý đến khu vực thực phẩm và đồ uống, khu vực lưu trữ. Đảm bảo nhân viên ra vào Khách Sạn tại cổng nhân viên

- Observe and evaluate all persons and vehicles entering and leaving the hotel. Prevent unauthorized persons including the local children, beggars, cyclo drivers, street vendors and malefactors from entering into the hotel premises.

Quan sát và đánh giá tất cả những người và phương tiện đi vào và rời khỏi khách sạn. Ngăn chặn sự xâm nhập của trẻ em địa phương, người ăn xin, người lái xe xích lô và người bán hàng rong và các đối tượng xấu đi vào khuôn viên khách sạn.

- When stationed at the CCTV room, carry out the following tasks:

Khi trực tại phòng CCTV cần thực hiện những công việc sau:

a) Ensure the safe custody of back-of-house keys. Issue the keys on signature to authorised persons and receive them back into safekeeping

Đảm bảo việc cất giữ an toàn cho các chìa khóa của bộ phận Hậu Cần. Ký tên khi giao và nhận lại chìa khóa đối với những nhân viên được ủy quyền

b) Maintain the CCTV system and monitor activity on the screens.

Duy trì hệ thống CCTV và theo dõi mọi hoạt động trên màn hình

c) Monitor the alarm panel and respond to alarm conditions

Giám sát cả bảng điều khiển báo động và xử lý khi có tình huống báo động

d) Control access to the hotel through staff entrance. Issue visitors/contractors with a pass or badge at Security check point

Kiểm soát lối vào Khách Sạn qua cổng nhân viên. Cấp thẻ vào cổng cho Khách Viếng Thăm/ Nhà thầu tại chốt Bảo Vệ Kiểm Tra

e) Be able to operate the security department computer to use the word processing function to type letters,etc.

Có thể sử dụng được máy tính của bộ phận Bảo Vệ để sử dụng chức năng xử lý văn bảng để đánh máy, làm báo cáo,vv

f) Carry out searches, in accordance with current SOPs, of the bags of associates leaving via the Security Check Point

Thực hiện việc kiểm tra túi xách nhân viên tại chốt Bảo Vệ Kiểm Tra khi rời khỏi Khách Sạn theo quy trình hiện hành của Khách Sạn

g) Generally keep the security office in a tidy condition; deal with any telephone enquiries regarding Security and Safety issues from other departments, bringing this to the attention of the security supervisor where necessary

Giữ khu vực văn phòng Bảo Vệ ngăn nắp, sạch sẽ. Tiếp nhận các cuộc gọi điện thoại liên quan đến an ninh và an toàn từ các bộ phận khác, thông báo cho Giám Sát Bảo Vệ nếu thấy cần thiết.

- When carrying out the night shift, between the hours 22:30 and 07:00, as well as performing the tasks of security officer, Security will be required to deal with any problems of whatever nature which might arise during your tour of duty, making decisions based on your knowledge of hotel operations. Record any significant occurrences in the Daily Security Report, and at the end of your shift, verbally brief the incoming Manager on Duty on any matters that she/he will have to follow up.

Khi trực ca đêm giữa các giờ từ 22:30 và 07:00 sáng, Trong khả năng nhất định, nhân viên Bảo vệ sẽ được yêu cầu xử lý một số vấn đề phát sinh trong ca trực, ra quyết định dựa trên kiến thức về hoạt động Khách Sạn. Ghi nhận lại bất kỳ sự kiện quan trọng nào trong 

Báo Cáo hàng ngày của bộ phận Bảo vệ. Vào cuối ca trực sẽ thông tin bằng lời ngắn gọn cho người

Quản Lý Trực Ban tiếp theo về mọi vấn đề cần theo dõi

- Record and report all acts of willful neglect of duty by staff, improper behavior, inebriated or drug affected staff, azardous, dangerous work practices, unhealthy or unclean operation or any other matters which necessary to report in the interests of or the efficient operation of the Hotel.

Ghi lại và báo cáo tất cả các hành vi bỏ bê, cố ý của nhân viên, hành vi không đúng đắn, nhân viên có hiện tượng say rượu hoặc sử dụng các chất kích thích, hành vi nguy hiểm, các hoạt động nguy hiểm, không lành mạnh hoặc ô uế hoặc bất kỳ những vấn đề nào khác ảnh hưởng đến lợi ích hoặc hoạt động hiệu quả của Khách Sạn

- Support Front line team to open car doors for Guest and visitors as well ass protect Guests’ luggages during peak hours. Control traffic (both pedestrian and vehicular) and assist with crowd control and vehicles.

Hỗ trợ nhóm Tiền Sảnh mở cửa xe cho Khách đồng thời hỗ trợ bảo vệ hành lý Khách trong giờ cao điểm. Kiểm soát giao thông (cả người đi bộ và xe cộ), hỗ trợ kiểm soát đám đông và xe cộ.

- Responsible to maintain the security of vehicles, safety and cleanliness of the parking spaces. Guide and direct Drivers to park their vehicles in the right place to maintain a smooth and efficient flow of traffic

Chịu trách nhiệm duy trì an ninh trật tự xe cộ, an toàn và sự sạch sẽ của khu vực giữ xe. Hướng dẫn và chỉ dẫn Tài Xế đậu xe đúng nơi quy định để đảm bảo giao thông thông thoáng.

- Monitor the entry of all In-house guests, visitors, contractors, suppliers and staff, recording all vehicle numbers together with entry and exit times and dates, to search all hotel vehicles, supplier vehicles and any other vehicles leaving the hotel

Giám sát sự đi vào của các Khách lưu trú, Khách viếng thăm nhà thầu, nhà cung cấp và nhân viên, ghi lại tất cả các số xe cùng với thời gian và ngày gửi và lấy xe, phục vụ cho việc tìm kiếm tất cả các phương tiện di chuyển của khách sạn, xe nhà cung cấp và bất kỳ phương tiện nào khác rời khỏi khách sạn

- Standby and check the rubbish being discarded into garbage vehicles to prevent any goods, hotel properties being unlawfully removed from the hotel

Đứng trực và kiểm tra quá trình rác thải được bỏ vào xe rác để ngăn chặn bất kỳ hàng hóa hoặc tài sản của khách sạn bị mang ra khỏi Khách Sạn một cách bất hợp pháp

- Provide escort guards to secure Staff/ Guests travelling from the Hotel to Bank and vice versa when necessary or at the request of the Hotel Management for the security and safety purposes

Hộ tống Nhân viên hoặc Khách đi từ Khách Sạn đến Ngân hàng và ngược lại khi cần thiết hoặc khi nhận yêu cầu từ Ban Quản Lý Khách Sạn để đảm bảo sự an toàn và an ninh cho họ

Quyền lợi được hưởng:
• Cơ hội phát triển nghề nghiệp qua các chương trình đào tạo

• Lương cạnh tranh

• Chế độ điều chỉnh lương hàng năm

• Chế độ thưởng ngày lễ

• Cam kết thưởng cuối năm

• Chính sách ngày nghỉ hấp dẫn: 1,5 ngày nghỉ hàng tuần và 15 ngày phép áp dụng cho nhân viên tân tuyển

• Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bao gồm điều trị nội/ngoại trú và chữa răng

• Hai suất ăn/ ngày

• Đồng phục kèm theo dịch vụ giặt ủi

• Chương trình nghỉ mát hàng năm

Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp phổ thông cơ sở trở lên

- Ưu tiên Nam

- Kinh nghiệm tại vị trí tương đương là một lợi thế

- Chấp nhận làm việc theo ca

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

- Có sức khỏe tốt

- Siêng năng, thật thà, cẩn thận

- Có nghiệp vụ An Ninh là một lợi thế

Yêu cầu hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến qua Hoteljob.vn hoặc email recruitment @caravellehotel.com 

Địa chỉ: Khách sạn Caravelle Saigon 19-23 Lam Sơn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hoteljob.vn - 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.