Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Tuổi Trẻ Online

Kế Toán Trưởng

Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Thực Phẩm Công Danh Hồ Chí Minh

Biên chế

1 Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty; lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.

2 Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu
tư theo kế hoạch đã được duyệt.

3 Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể.
Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Giám đốc
các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.

4 Xây dựng chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.

5 Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.

6 Duy trì khả năng thanh khoản của Công ty và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Công ty.

7 Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của Công ty nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.

8 Đảm bảo các loại tài sản của Công ty được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

III

Tổ chức triển khai và chỉ đạo; kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí – tài sản – nguồn vốn của Công ty

1 Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà
nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.

2 Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính; mua sắm tài sản, trang thiết
bị. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề
xuất xử lý.

3Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng/cung cấp dịch vụ và thanh quyết toán các khoản chi đối với CB-CNV/nhà cung cấp/khách hàng. Tổ chức quản
lý quỹ tiền mặt của Công ty.

4Giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính Công ty, phát hiện và ngăn ngừa các trường
hợp vi phạm.

IV Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán

1 Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi tiết.

2 Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với
các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.

3 Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán định kỳ/đột xuất và giải trình
chi tiết gửi Ban Giám đốc.

4 Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu kế toán,

các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc và cơ quan quản lý Nhà nước.

V Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất

1 Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư và hợp đồng kinh
tế.

2Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận; sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động.

VIQuản lý, điều hành công việc của CB-CNV trong phòng

1 Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

2 Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất tuyển dụng.

3Trực tiếp phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc.

4 Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen
thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định.

5 Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý trực tiếp

6 Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán; giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của
Công ty.

7 Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán thống kê liên
quan đến hoạt động của Công ty theo chế độ quy định.

KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CẦN ĐẠT ĐƯỢC

1 Công tác hạch toán kế toán của Công ty được thực hiện đúng các chuẩn mực, chế độ kế toán của
Nhà nước và quy định của Công ty.

2 Kế hoạch tài chính được lập chi tiết, khả thi, phù hợp với định hướng và chiến lược kinh doanh
của Công ty.

3 Các báo cáo hạch toán kế toán, kế toán quản trị được lập kịp thời, chính xác và đầy đủ nội dung
theo yêu cầu

4 CB-CNV hiểu và tuân thủ đúng nội quy, kỷ luật. Nhân viên trong phòng được phân công, giao việc hợp lý, đánh giá đúng quy định.

Tuổi Trẻ Online - khoảng 2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.