Tên việc làmĐịa điểm

KẾ TOÁN TRƯỞNG (LÀM VIỆC TẠI LÀO)

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa Hồ Chí Minh

Biên chế

Tổ chức và điều hành bộ máy kế toán toàn công ty:

- Phân công công việc và chỉ đạo trực tiếp cho các nhân viên trong phòng.

- Kiểm tra dữ liệu tổng hợp, doanh thu, chi phí, giá thành sản phẩm

- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng tháng/quý/năm và ban hành báo cáo theo đúng quy định cho các Cơ quan Nhà nước, nội bộ Công ty.

- Kiểm tra quyết toán thuế, báo cáo thống kê hàng tháng/quý/năm

- Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

Kiểm, duyệt các chứng từ thu chi và các báo cáo hàng tháng bên trong và bên ngoài công ty:

- Kiểm duyệt các chứng từ thu chi toàn Công ty.

- Kiểm duyệt các nghiệp vụ kế toán được ghi nhận vào hệ thống kế toán.

- Kiểm duyệt các báo cáo hàng tháng bên trong và bên ngoài công ty (nội bộ, Cục Thuế, Cục thống kê, sở thương mại, sở KHĐT, Bộ KHĐT...) : báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo thống kê, báo cáo khác liên quan.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, tập đoàn về các vấn đề liên quan tài chính-kế toán :

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho tập đoàn, cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

Phối hợp với các phòng ban liên quan về vấn đề kế toán:

- Phối hợp với phòng kế hoạch trong việc lập KH sản xuất kinh doanh về các số liệu liên quan.

- Phối hợp với các phòng ban chức năng khác trong công tác quản lý tài sản, nguồn vốn dựa trên số liệu kế toán phản ánh.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.

- Hướng dẫn, hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh đối với các nhân viên kế toán.

- Cập nhật thường xuyên các chuẩn mực, các quy định về chế độ kế toán. Thực hiện đúng các chính sách, chế độ kế toán do nhà nước ban hành.

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán .

Hỗ trợ:

- Cung cấp thông tin cho lãnh đạo, các phòng ban liên quan trong phạm vi công việc khi có yêu cầu nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý.

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc/Ban Giám đốc trong công tác hoạch định chiến lược, phân tích tình hình kinh tế, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty và kiểm tra kiểm soát chi phí hoạt động của Công ty.

- Hỗ trợ công tác công bố thông tin cho Sở GDCK.

Tổ chức và điều hành bộ máy kế toán toàn công ty:

- Phân công công việc và chỉ đạo trực tiếp cho các nhân viên trong phòng.

- Kiểm tra dữ liệu tổng hợp, doanh thu, chi phí, giá thành sản phẩm

- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng tháng/quý/năm và ban hành báo cáo theo đúng quy định cho các Cơ quan Nhà nước, nội bộ Công ty.

- Kiểm tra quyết toán thuế, báo cáo thống kê hàng tháng/quý/năm

- Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

Kiểm, duyệt các chứng từ thu chi và các báo cáo hàng tháng bên trong và bên ngoài công ty:

- Kiểm duyệt các chứng từ thu chi toàn Công ty.

- Kiểm duyệt các nghiệp vụ kế toán được ghi nhận vào hệ thống kế toán.

- Kiểm duyệt các báo cáo hàng tháng bên trong và bên ngoài công ty (nội bộ, Cục Thuế, Cục thống kê, sở thương mại, sở KHĐT, Bộ KHĐT...) : báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo thống kê, báo cáo khác liên quan.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, tập đoàn về các vấn đề liên quan tài chính-kế toán :

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho tập đoàn, cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

Định kỳ báo cáo: ngày/tuần/tháng/quý/năm và đột xuất theo yêu cầu

Cấp báo cáo : Phó TGĐ khối/ Tổng Giám Đốc

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao

Tuổi Trẻ Online - khoảng 1 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.