Tên việc làmĐịa điểm

UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận giáo viên năm 2019

Huyện Na Hang, Tuyên Quang
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;
Căn Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đèn bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị; Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND;
Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 26/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019;
Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TIẾP NHẬN

1. Số lượng, chỉ tiêu tiếp nhận: Tiếp nhận 11 chỉ tiêu từ nguồn giáo viên đang công tác trong tỉnh về công tác tại các trường học thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý, trong đó:

– Cấp mầm non: 02 chỉ tiêu.

– Cấp tiểu học: 06 chỉ tiêu (03 giáo viên dạy tiếng Anh, 03 giáo viên dạy Văn hóa).

– Cấp Trung học cơ sở: 03 chỉ tiêu (02 giáo viên dạy Văn – Sử, 01 giáo viên dạy Thể dục).

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

– Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tiếp nhận.

– Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

– Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ dự tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang).

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 02 phong bì có dán tem ghi tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 24/9/2019 đến hết ngày 23/10/2019 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Na Hang (Phòng 301, tầng 3, trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang); số điện thoại liên hệ: 02073.864.889.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: Thông báo công khai ít nhất 01 lần trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về Kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện.

Phòng Nội vụ: Tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quy trình tiếp nhận theo quy định.

 Đài Truyền thanh – Truyền hình: Có trách nhiệm thông báo công khai

Thông báo này trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử huyện Na Hang.

 Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quy trình tiếp nhận theo quy định.

Trên đây là nội dung Thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang./.

BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2019

Số

TT

Chức danh, vị trí việc làm tiếp nhận
Chỉ tiêu tiếp nhận
Yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo và kinh nghiệm công tác
I
Cấp mầm non
2
1
Giáo viên mầm non hạng IV
2
Trung cấp trở lên, ngành sư phạm mầm non; có từ đủ 03 năm kinh nghiệm công tác trở lên làm giáo viên dạy học cấp mầm non (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
II
Cấp Tiểu học
6
1
Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Văn hóa
3
Trung cấp trở lên, ngành sư phạm tiểu học; có từ đủ 03 năm kinh nghiệm công tác trở lên làm giáo viên dạy học cấp tiểu học (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
2
Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Tiếng Anh
3
Trung cấp trở lên, ngành sư phạm Tiếng Anh, hoặc ngành Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; có từ đủ 03 năm kinh nghiệm công tác trở lên làm giáo viên dạy Tiếng Anh (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
II
Cấp trung học cơ sở
3
1
Giáo viên THCS hạng III dạy Văn-Sử
2
Cao đẳng trở lên, một trong các ngành sư phạm: Ngữ văn, Lịch sử, Văn-Sử, Văn-Địa, Văn-Đoàn đội, Văn-GDCD; có từ đủ 03 năm kinh nghiệm công tác trở lên làm giáo viên dạy Văn-Sử (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
2
Giáo viên THCS hạng III dạy Thể dục
1
Cao đẳng trở lên, một trong các ngành sư phạm: Giáo dục thể chất, Sinh-Thể hoặc ngành Thể dục thể thao có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS; có từ đủ 03 năm kinh nghiệm công tác trở lên làm giáo viên dạy Thể dục (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Tổng số
11

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Tuyencongchuc.vn - khoảng 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.