Tên việc làmĐịa điểm

UBND thành phố Bắc Giang tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019

Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Căn cứ Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao số lượng và thực hiện hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường Mầm non công lập;
Căn cứ Hướng dẫn số 237/HD-SNV ngày 10/9/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang Hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Hội đồng xét chọn lao động hợp đồng giáo viên mầm non thành phố Bắc Giang năm 2019;
Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HĐXC ngày 12/9/2019 của Hội đồng xét chọn Kế hoạch xét chọn hợp đồng giáo viên mầm non thành phố Bắc Giang năm 2019;
Hội đồng xét chọn thông báo việc xét chọn hợp đồng giáo viên mầm non thành phố Bắc Giang năm 2019 như sau:

1. Số lượng giáo viên hợp đồng lao động: 08 chỉ tiêu.

2. Đối tượng, điều kiện đăng ký lựa chọn người hợp đồng lao động

2.1. Người tham gia đăng ký phải có đủ các điều kiện sau:

a. Người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Bắc Giang trước ngày Hội đồng ban hành Kế hoạch xét chọn giáo viên mầm non.

b. Tuổi đời dự xét chọn từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng đào tạo đúng theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non cần hợp đồng;

d. Về trình độ, ngành, chuyên ngành: Đã tốt nghiệp sư phạm giáo dục mầm non có trình độ Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

đ. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

2.2. Đối tượng không được đăng ký xét chọn hợp đồng lao động:

a. Mất năng lực hành vi đân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b. Đang trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

c. Những người đã có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ đang công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh Bắc Giang.

3. Điểm ưu tiên trong lựa chọn người hợp đồng lao động

(Vận dụng thực hiện theo Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập)

a. Đối tượng được cộng 7,5 điểm:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

b. Đối tượng được cộng 05 điểm:

– Người dân tộc thiểu số, Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động.

Người được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định học cử tuyển.

c. Đối tượng được cộng 02 điểm:

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

* Người dự xét chọn có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất.

4. Nội dung tính điểm trong lựa chọn người hợp đồng lao động

a. Điểm học tập toàn khóa học (bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100.

Trường hợp học tín chỉ, căn cứ thang điểm 4 để quy đổi sang thang điểm 100 (Cách quy đổi sang thang điểm 100 là lấy điểm trung bình thang điểm 4 nhân với 25). Nếu bảng điểm của người học tín chỉ đồng thời ghi thang điểm 10 và thang điểm 4 thì căn cứ thang điểm 4 để quy đổi.

Điểm trung bình toàn khóa học được tính đến chữ số thập phân thứ 2.

b. Tổng điểm xét để xét chọn người hợp đồng lao động:

Tổng số điểm tính lựa chọn người hợp đồng lao động bao gồm: Điểm trung bình toàn khóa học và điểm ưu tiên (nếu có).

5. Xác định người để ký hợp đồng lao động

a. Thứ từ xác định người hợp đồng:

– Lựa chọn trước những người học hệ đào tạo chính quy, có bằng Đại học, Cao đẳng sư phạm Mầm non chính quy (không liên thông); tiếp đến người có bằng Cao đẳng trở lên ở các loại hình đào tạo khác.

– Trong cùng loại hình đào tạo ưu tiên lựa chọn trước người có có trình độ đào tạo cao hơn. Trong cùng loại hình đào tạo và cùng trình độ lựa chọn theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp.

 b. Xác định người lựa chọn ký hợp đồng lao động: Trên cơ sở thứ tự xác định người hợp đồng (theo mục a nêu trên), lần lượt tình từ người có tổng số điểm xét chọn (quy định tại mục b, Điểm 4 Kế hoạch này) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu hợp đồng lao động.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần hợp đồng lao động thì người có điểm tốt nghiệp cao hơn là người được hợp đồng; nếu điểm tốt nghiệp bằng nhau thì xác định người hợp đồng lao động theo thứ tự ưu tiên sau: con liệt sỹ; con thương binh; con bệnh binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; đội viên thanh niên xung phong; đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; người dân tộc thiểu số; người dự tuyển là nữ, người cao tuổi hơn. Nếu vẫn không xác định được người hợp đồng theo thứ tự ưu tiên trên thì Hội đồng xét chọn trực tiếp phỏng vấn và báo cáo Chủ tịch UBND thành phố quyết định người hợp đồng.

6. Nhận hồ sơ đăng ký dự xét chọn: từ ngày 12/9/2019 đến ngày hết ngày 21/9/2019 trong giờ hành chính tại Phòng Nội vụ thành phố; thí sinh đăng ký dự xét chọn trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ theo quy định.

7. Giao Phòng Nội vụ là cơ quan Thường trực của Hội đồng xét chọn, tham mưu giúp Hội đồng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ cho việc xét chọn đảm bảo đúng quy định.

Kế hoạch xét chọn hợp đồng giáo viên mầm non thành phố Bắc Giang năm 2019

Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non;
Căn cứ Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao số lượng và thực hiện hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường Mầm non công lập;
Căn cứ Hướng dẫn số 237/HD-SNV ngày 10/9/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang Hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Hội đồng xét chọn lao động hợp đồng giáo viên mầm non thành phố Bắc Giang năm 2019;
Hội đồng xét chọn lao động hợp đồng giáo viên mầm non thành phố Bắc Giang năm 2019 (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét chọn) xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm lựa chọn những người có đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định để đảm bảo công tác giảng dạy tại các trường Mầm non công lập thuộc UBND thành phố Bắc Giang.

2. Công tác xét tuyển phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Số lượng giáo viên hợp đồng: 08 chỉ tiêu.

2. Đối tượng, điều kiện đăng ký lựa chọn người hợp đồng lao động

2.1. Người tham gia đăng ký phải có đủ các điều kiện sau:

a. Người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Bắc Giang trước ngày Hội đồng ban hành Kế hoạch xét chọn giáo viên mầm non.

b. Tuổi đời dự xét chọn từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng đào tạo đúng theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non cần hợp đồng;

d. Về trình độ, ngành, chuyên ngành: Đã tốt nghiệp sư phạm giáo dục mầm non có trình độ Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

đ. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

2.2. Đối tượng không được đăng ký xét chọn hợp đồng lao động:

a. Mất năng lực hành vi đân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b. Đang trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

c. Những người đã có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ đang công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh Bắc Giang.

3. Điểm ưu tiên trong lựa chọn người hợp đồng lao động

(Vận dụng thực hiện theo Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập)

a. Đối tượng được cộng 7,5 điểm:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

b. Đối tượng được cộng 05 điểm:

– Người dân tộc thiểu số, Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động.

Người được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định học cử tuyển.

c. Đối tượng được cộng 02 điểm:

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

* Người dự xét chọn có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất.

4. Nội dung tính điểm trong lựa chọn người hợp đồng lao động

a. Điểm học tập toàn khóa học (bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100.

Trường hợp học tín chỉ, căn cứ thang điểm 4 để quy đổi sang thang điểm 100 (Cách quy đổi sang thang điểm 100 là lấy điểm trung bình thang điểm 4 nhân với 25). Nếu bảng điểm của người học tín chỉ đồng thời ghi thang điểm 10 và thang điểm 4 thì căn cứ thang điểm 4 để quy đổi.

Điểm trung bình toàn khóa học được tính đến chữ số thập phân thứ 2.

b. Tổng điểm xét để xét chọn người hợp đồng lao động:

Tổng số điểm tính lựa chọn người hợp đồng lao động bao gồm: Điểm trung bình toàn khóa học và điểm ưu tiên (nếu có).

5. Xác định người để ký hợp đồng lao động

a. Thứ từ xác định người hợp đồng:

– Lựa chọn trước những người học hệ đào tạo chính quy, có bằng Đại học, Cao đẳng sư phạm Mầm non chính quy (không liên thông); tiếp đến người có bằng Cao đẳng trở lên ở các loại hình đào tạo khác.

– Trong cùng loại hình đào tạo ưu tiên lựa chọn trước người có có trình độ đào tạo cao hơn. Trong cùng loại hình đào tạo và cùng trình độ lựa chọn theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp.

 b. Xác định người lựa chọn ký hợp đồng lao động: Trên cơ sở thứ tự xác định người hợp đồng (theo mục a nêu trên), lần lượt tình từ người có tổng số điểm xét chọn (quy định tại mục b, Điểm 4 Kế hoạch này) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu hợp đồng lao động.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần hợp đồng lao động thì người có điểm tốt nghiệp cao hơn là người được hợp đồng; nếu điểm tốt nghiệp bằng nhau thì xác định người hợp đồng lao động theo thứ tự ưu tiên sau: con liệt sỹ; con thương binh; con bệnh binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; đội viên thanh niên xung phong; đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; người dân tộc thiểu số; người dự tuyển là nữ, người cao tuổi hơn. Nếu vẫn không xác định được người hợp đồng theo thứ tự ưu tiên trên thì Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp phỏng vấn và quyết định người hợp đồng.

6. Hồ sơ đăng ký và lệ phí xét chọn

6.1. Hồ sơ đăng ký

Mỗi thí sinh đăng ký dự xét chọn phải nộp 02 hồ sơ, bao gồm:

– Đơn dự tuyển (theo mẫu).

– Bản photo các văn bằng và bảng điểm kết quả học tập đúng với yêu cầu chức danh nghề nghiệp dự xét chọn.

– Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

– Bản sao giấy khai sinh.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do đơn vị y tế có thẩm quyền từ cấp huyện, thành phố trở lên (theo mẫu).

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) bản sao để nộp, khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra; người ở huyện ngoài, tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu ở thành phố phải nộp bản sao đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu. Đối với những người đã ký hợp đồng lao động ở các cơ quan, đơn vị khác, khi trúng tuyển phải xuất trình văn bản thể hiện chấm dứt hợp đồng lao động đối với cơ quan, đơn vị trước đây mình đã làm.

Thí sinh phải chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu cố tình khai sai sự thật phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

6.2. Lệ phí xét chọn

– Lệ phí xét chọn 300.000 đồng/thí sinh.

7. Hình thức và nội dung xét chọn

Căn cứ vào kết quả học tập tại trường cao đẳng, đại học và thực hiện các chế độ ưu tiên, thứ tự xác định người được lựa chọn hợp đồng được thực hiện theo Hướng dẫn số 237/HD-SNV ngày 10/9/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.

8. Thời gian, địa điểm

– Hội đồng xét chọn thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 12/9/2019.

– Nhận hồ sơ đăng ký dự xét chọn từ ngày 12/9/2019 đến ngày hết ngày 21/9/2019 trong giờ hành chính tại Phòng Nội vụ thành phố; thí sinh đăng ký dự xét chọn trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ theo quy định.

– Từ ngày 22/9/2019 đến ngày 28/9/2019, Hội đồng xét chọn tổ chức tổng hợp kết quả của người dự xét chọn, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả xét chọn; Niêm yết công khai kết quả xét chọn, danh sách dự kiến người được chọn hợp đồng; Nhận và giải quyết đơn thư phúc khảo kết quả của thí sinh (nếu có).

– Báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định kết quả xét chọn trước ngày 30/9/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy trình xét chọn hợp đồng giáo viên mầm non thành phố Bắc Giang năm 2018 được thực hiện theo Kế hoạch này và Hướng dẫn số 237/HD-SNV ngày 10/9/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.

2. Giao Phòng Nội vụ là cơ quan Thường trực của Hội đồng xét chọn, tham mưu giúp Hội đồng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ cho việc xét chọn đảm bảo đúng quy định.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc liên hệ trực tiếp với Hội đồng thi tuyển xét chọn, điện thoại thường trực: 0240. 3824 786, hoặc 0912.404.796 để được giải đáp.

Nguồn tin: tpbacgiang.bacgiang.gov.vn

Tuyencongchuc.vn - 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.