Tên việc làmĐịa điểm

UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên và hợp đồng giáo viên 2014

Vĩnh Phúc
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ “Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức”;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức”;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành “Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức”;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ “Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức”;
Căn cứ các Thông tư liên tịch của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ: số 35/2006/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 “Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập”; số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 “Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập”;
Căn cứ các Quyết định của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT: số 05/2007/QĐ-BGDĐT ngày 08/3/2007 và số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc “Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc”;
Căn cứ chỉ tiêu biên chế viên chức và lao động hợp đồng giai đoạn 2013-2015 được UBND tỉnh giao cho các ngành học, cấp học thuộc UBND huyện Vĩnh Tường;
Căn cứ Công văn số 3276/UBND-TH1 ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng giáo viên năm 2014,
Căn cứ Công văn số 836/HDLS-SGDĐT-SNV ngày 19/6/2014 của Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về “Hướng dẫn tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2014 thông qua thi tuyển”;
Căn cứ Công văn số 682/SNV-CCVC, ngày 25/6/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc “V/v thẩm định kế hoạch, chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2014”;
UBND huyện Vĩnh Tường xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên Tiểu học và hợp đồng giáo viên Mầm non năm 2014 thông qua thi tuyển cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tuyển chọn, bổ sung được đội ngũ giáo viên Tiểu học, hợp đồng giáo viên Mầm non đảm bảo chất lượng và cân đối cơ cấu bộ môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của huyện.

2. Yêu cầu:

– Công tác tuyển dụng phải được thực hiện đúng pháp luật; đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và chất lượng.

– Người được tuyển dụng phải có trình độ, năng lực chuyên môn theo đúng tiêu chuẩn chức danh, có phẩm chất đạo đức tốt; am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

II. CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên Tiểu học và hợp đồng giáo viên Mầm non năm 2014 như sau:

– Giáo viên Tiểu học: 50 (Trong đó, giáo viên Văn hóa: 41; Tiếng Anh: 06; Tin học: 03)

– Hợp đồng giáo viên Mầm non: 34

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng đăng ký dự tuyển:

1.1 Đối tượng đăng ký dự tuyển giáo viên Tiểu học:

a) Đối tượng đăng ký dự tuyển giáo viên văn hóa: Là người tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm giáo dục tiểu học trở lên hệ chính quy tập trung tại các trường Đại học, Cao đẳng công lập (không nhận hồ sơ của những người tốt nghiệp theo hình thức liên thông).

b) Đối tượng đăng ký dự tuyển giáo viên Tiếng Anh, Tin học: Là người tốt nghiệp Cao đẳng trở lên hệ chính quy tập trung tại các trường Đại học, Cao đẳng công lập có trình độ chuyên môn, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển. Người có bằng tốt nghiệp ngoài sư phạm phải có chứng chỉ sư phạm do các trường được Bộ GD&ĐT cho phép cấp (không nhận hồ sơ của những người tốt nghiệp theo hình thức liên thông).

1.2. Đối tượng đăng ký dự tuyển hợp đồng giáo viên Mầm non:

Là người tốt nghiệp Trung cấp chính quy tập trung, Cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm mầm non tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học công lập.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định của Chính phủ, người dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc trước khi nhập học tại các Trường chuyên nghiệp và đang sinh sống ở tỉnh Vĩnh Phúc hoặc có bố, mẹ, vợ, chồng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc và bản thân người dự tuyển đang sinh sống ở tỉnh Vĩnh Phúc, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, đủ các điều kiện sau đây đều được đăng ký dự tuyển:

– Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển;

– Về tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có đủ sức khoẻ công tác.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên năm 2014 gồm có:

1.1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

1.2. Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có dán ảnh cỡ 4×6 có xác nhận và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền, có thời hạn trong 06 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển;

1.3. Bản sao giấy khai sinh;

1.4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập;

1.5. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp theo quy định tại Thông tư số 14/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế, có thời hạn trong 12 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển;

1.6. Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú của Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú cấp;

1.7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

1.8. Hai phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận) và 02 ảnh cỡ 4×6 ghi đầy đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.

2. Lưu ý:

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên năm 2014 không bán, được công khai trên Website của Sở GD&ĐT tại địa chỉ: http://www.vinhphuc.edu.vn; Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonoivu.vinhphuc.gov.vn; Cổng thông tin – Giao tiếp điện tử huyện Vĩnh Tường tại địa chỉ: ; Website Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường tại địa chỉ: vinhphuc.edu.vn/pgdvinhtuong.

b) Các bản sao trong hồ sơ đăng ký dự tuyển phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

c) Thí sinh phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại nơi đăng ký dự thi (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nhờ người nộp hộ).

d) Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, sổ hộ khẩu để đối chiếu, kiểm tra và phải chấp hành sự phân công công tác của tổ chức.

đ) Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển hoặc xét tuyển lần sau.

e) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 huyện, thành, thị; nếu thí sinh đăng ký từ 02 địa chỉ trở lên hoặc trong hồ sơ làm giả, khai không trung thực về hồ sơ lý lịch, văn bằng chứng chỉ, kết quả học tập, hộ khẩu thường trú, chế độ ưu tiên… sẽ bị loại hoặc bị huỷ kết quả tuyển dụng.

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

Người dự tuyển giáo viên Tiểu học và hợp đồng giáo viên Mầm non năm 2014 phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung; Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Cụ thể như sau:

1. Thi kiến thức chung: Thí sinh thi viết về pháp luật viên chức; Luật Giáo dục; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những hiểu biết cơ bản về giáo dục; Điều lệ trường mầm non, trường tiểu học; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học.

Thời gian thi: 120 phút.

2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi:

2.1. Thi viết: Thời gian 180 phút; nội dung thi là kiến thức chuyên môn được đào tạo và giảng dạy giáo viên tiểu học, mầm non.

2.2. Thi thực hành: Soạn giáo án 01 tiết học trong nội dung chương trình cấp học; Thời gian thi: 90 phút.

VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM

1. Các bài thi được chấm theo thang điểm 100.

2. Điểm các bài thi được tính như sau:

2.1. Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;

2.2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

– Phần thi viết tính hệ số 1;

– Phần thi thực hành tính hệ số 2.

3. Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

VII. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển giáo viên năm 2014 phải tham dự đủ các bài thi, mỗi bài thi phải đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn (tính tổng điểm của các bài: kiến thức chung và chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành), lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm trong ngành giáo dục của huyện.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

2.1. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

2.2. Thương binh;

2.3. Người hưởng chính sách như thương binh;

2.4. Con liệt sĩ;

2.5. Con thương binh;

2.6. Con của người hưởng chính sách như thương binh;

2.7. Người dân tộc ít người;

2.8. Đội viên thanh niên xung phong;

2.9. Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

2.10. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

2.11. Người dự tuyển là nữ.

3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Chủ tịch UBND huyện trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

4. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển lần sau.

VIII. LỆ PHÍ THI TUYỂN:

Lệ phí thi tuyển là 140.000 đồng/thí sinh theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

IX. THỜI GIAN TIẾN HÀNH

1. Từ ngày 20/6/2014 đến ngày 30/6/2014:

– Từ ngày 20/6/2014 – 25/6/2014 UBND huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2014 và gửi Sở Nội vụ phê duyệt;

– Từ ngày 26/6/2014 UBND huyện thông báo Kế hoạch, chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên năm 2014 trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH Vĩnh Phúc), Website Sở GD&ĐT, Website Sở Nội vụ, Website UBND và Phòng GD&ĐT huyện và dán niêm yết tại UBND huyện và Phòng GD&ĐT của huyện.

– Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, UBND huyện công khai mẫu hồ sơ dự tuyển giáo viên năm 2014 trên Website.

2. Từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014:

– Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Phòng GD&ĐT huyện (trong giờ hành chính).

– Phòng GD&ĐT chốt thu hồ sơ vào 17giờ ngày 01/8/2014.

3. Từ ngày 04/8/2014 đến ngày 05/8/2014:

– Ngày 4/8/2014 Phòng GD&ĐT tổng hợp, lập danh sách thí sinh dự tuyển (theo mẫu); báo cáo UBND huyện danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển và gửi về Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ đồng thời niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển tại trụ sở Phòng GD&ĐT;

– UBND huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức;

4. Từ ngày 06/8/2014 đến ngày 08/8/2014:

Sở GD&ĐT tổ chức giới thiệu, định hướng nội dung ôn tập cho thí sinh dự thi (thời gian và địa điểm hướng dẫn nội dung thi sẽ có thông báo cụ thể sau)

5. Ngày 27/8/2014: Hội đồng tuyển dụng huyện:

– Niêm yết danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức thi, thời gian thi đối với từng môn thi tại địa điểm tổ chức thi.

– Thành lập Ban coi thi theo quy định.

6. Từ ngày 28/8/2014 đến ngày 29/8/2014: Hội đồng tổ chức kỳ thi

Địa điểm tổ chức thi: Tại trường THPT Lê Xoay.

– Buổi sáng ngày 28/8/2014 Hội đồng thi khai mạc kỳ thi, sau đó tổ chức thi viết môn Kiến thức chung; Thời gian thi: 120 phút.

– Buổi chiều ngày 28/8/2014 thi Thực hành chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành (thời gian thi 90 phút).

– Buổi sáng ngày 29/8/2014 thi viết môn chuyên môn, nghiệm vụ chuyên ngành; thời gian 180 phút.

7. Từ ngày 30/8/2014 đến ngày 04/9/2014:

– Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban phách, Ban chấm thi; Tổ chức rọc phách, chấm thi, lên điểm theo quy định;

– Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Chủ tịch UBND huyện về kết quả thi; niêm yết điểm thi của thí sinh tại trụ sở Phòng GD&ĐT, UBND huyện và báo cáo kết quả chấm thi về Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ.

8. Từ ngày 05/9/2014 đến ngày 19/9/2014:

– Hội đồng tuyển dụng nhận đơn phúc khảo.

– Ngày 19/9/2014 Tổ chức chấm phúc khảo và niêm yết kết quả phúc khảo. Kết quả chấm phúc khảo được tổng hợp vào kết quả thi. Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Chủ tịch UBND huyện về kết quả chấm thi và thông báo kết quả thi tại trụ sở Phòng GD&ĐT, UBND huyện.

– Kết thúc chấm phúc khảo, Hội đồng tuyển dụng huyện có trách nhiệm nộp toàn bộ bài thi của thí sinh về Sở GD&ĐT để Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ thành lập Hội đồng chấm thẩm định bài thi của thí sinh. Điểm những bài thi có sự chênh lệch giữa Hội đồng chấm thẩm định với Hội đồng chấm thi huyện, Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

9. Ngày 20/9/2014 đến ngày 05/10/2014:

– UBND huyện niêm yết danh sách dự kiến trúng tuyển tại trụ sở phòng GD&ĐT;

– Người dự kiến trúng tuyển nộp hồ sơ gốc tại Phòng GD&ĐT để đối chiếu, kiểm tra.

10. Từ ngày 06/10/2014 đến ngày 15/10/2014:

– UBND huyện báo cáo danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển về Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ.

– Sở Nội vụ thẩm định danh sách dự kiến trúng tuyển; Thông báo kết quả thẩm định về UBND huyện theo quy định.

– Căn cứ kết quả trúng tuyển do Sở Nội vụ thẩm định, Chủ tịch UBND huyện niêm yết danh sách thí sinh trúng tuyển và Quyết định tuyển dụng viên chức theo quy định.

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND huyện giao cho Phòng GD&ĐT là cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Bố trí công chức (không bố trí nhân viên hợp đồng) thường trực để tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký dự thi theo đúng cơ cấu, kế hoạch đã ban hành. Trường hợp người được phân công tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi không hoàn thành nhiệm vụ hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì sẽ xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

b) Dự thảo, trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng đảm bảo đúng thành phần, thời gian theo quy định; điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để Hội đồng tuyển dụng thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

c) Phối hợp với Phòng Nội vụ và các đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này.

d) Kịp thời xin ý kiến UBND huyện để UBND huyện báo cáo Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ về những vấn đề phát sinh trong quá trình tuyển dụng; tham mưu quy trình thực hiện tuyển dụng, chịu trách nhiệm phân công công tác cho giáo viên trúng tuyển theo quy định.

2. Phòng Nội vụ huyện:

Phối hợp với phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện thực hiện quy trình tuyển dụng giáo viên năm 2014.

Cùng phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm về quy trình tuyển dụng giáo viên năm 2014.

3. Các trường THPT trong huyện:

– Trường THPT Lê Xoay: Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho Hội đồng thi làm việc.

– Các trường THPT trong huyện cử đủ, đúng giáo viên tham gia Ban coi thi theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng giáo viên Tiểu học và hợp đồng giáo viên Mầm non năm 2014 thông qua thi tuyển của UBND huyện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các thí sinh phản ánh về Thường trực của Hội đồng tuyển dụng (Phòng GD&ĐT – Bộ phận Tổ chức cán bộ – ĐT: 02113.781.166) để báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định.

**Tệp đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Tuyencongchuc.vn - 28 ngày trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.