Tên việc làmĐịa điểm

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tima Hà Nội

Toàn thời gian

1. Kiểm soát tuân thủ
- Kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ của bộ phận kinh doanh: 
+ Kiểm tra thực địa tại các điểm tư vấn về tính tuân thủ quy định của tư vấn viên và tuân thủ quy định công ty về nhận diện thương hiệu (POSM)
+ Kiểm tra, xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro ( đối tác phản ánh thông tin không chính xác; có biểu hiện không tuân thủ, gian lận ... ) "
- Kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ, tính chính xác và trung thực trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và tính tuân thủ, hiệu quả trong vận hành kinh doanh của các bộ phận.
- Báo cáo kết quả kiểm soát, các vấn đề liên quan kiểm soát tuân thủ cho cán bộ quản lý định kỳ và đột xuất khi có phát sinh vấn đề
2. Kiểm soát quy trình- quy định
- Soạn thảo, rà soát các quy trình, quy định của Phòng kiểm soát nội bộ theo chỉ đạo của TP.KSNB.
- Tham gia tư vấn, hỗ trợ để hoàn thiện các quy định, quy trình hoạt động của các Phòng ban, bộ phận trong công ty.
- Báo cáo kết quả kiểm soát, các vấn đề liên quan kiểm soát quy trình- quy định cho cán bộ quản lý định kỳ và đột xuất khi có phát sinh vấn đề
3. Công việc kiểm soát khác 
Thực hiện các công việc kiểm soát phát sinh theo chỉ đạo (nếu có)

Kenhnhansu.com - 6 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ