Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên JobsGo

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Tổng Công Ty Nhật Huy - Hà Nội

Toàn thời gian

Xem thêm thông tin »

Tổ chức triển khai thực hiện và lập báo cáo kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất

ü Tính tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế Công ty, các quy trình nghiệp vụ và các quy định nội bộ Công ty;

ü Lập báo cáo các vấn đề không phù hợp và đưa ra các khuyến nghị cần khắc phục của các đơn vị.

ü Theo dõi hành động khắc phục- phòng ngừa của các Đơn vị

ü Đôn đốc, giám sát các phòng ban thực hiện các yêu cầu về công việc, cải tiến quy trình hay khắc phục dựa trên các báo cáo và đánh giá của kiểm soát nội bộ;

ü Lập báo cáo kiểm soát nội bộ theo định kỳ hàng tháng/quý/năm

Công tác tổ chức/quản trị

ü Thực hiện, kiểm tra, đánh giá và chịu trách nhiệm, báo cáo trước TGĐ/PTGĐ về toàn bộ hoạt động của bộ phận. Chủ động xây dựng kế hoạch và lập chương trình kiểm soát hàng năm theo chỉ đạo của TGĐ/PTGĐ.

ü Lập kế hoạch hàng năm, hàng quý cho bộ phận.

ü Nghiên cứu chuẩn hóa quy tình kiểm soát nội bộ, hệ thống chuẩn mực kiểm soát nội bộ của công ty và các hướng dẫn nghiệp vụ cho các cuộc kiểm soát.

ü Đề xuất cho TGĐ/PTGĐ về hướng cải tiến, khắc phục các vấn đề còn phát sinh tại các bộ phận, vận hành trong công ty.

ü Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của TGĐ/PTGĐ.

ü Chịu trách nhiệm về chất lượng các cuộc kiểm sóat và các báo cáo kiểm soát.

ü Tuân thủ pháp luật, tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực nghề nghiệp về kiểm soát nội bộ, các chính sách đã được công ty quy định;

ü Tuân thủ nguyên tắc bảo mật các số liệu, tài liệu đã được kiểm soát trừ khi có quyết định khác của TGĐ/PTGĐ.

Công tác khác

ü Trực tiếp tham gia kiểm kê tài sản theo định kỳ hoặc đột xuất;

ü Nhận diện và kiến nghị các vấn đề tồn tại, chưa phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ;

ü Thực hiện các báo cáo hàng tháng và đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên

ü Hỗ trợ và phối hợp với Công ty làm việc với kiểm toán độc lập, cơ quan Thuế

JobsGo - 10 tháng trước