Tên việc làmĐịa điểm

Business Development Manager

Prudential Asia Nha Trang, Khánh Hòa

Toàn thời gian

At Prudential, we understand that success comes from the talent and commitment of our people. Together, we have a shared vision in securing the future of our customers and our communities. We strive to build a business that you can shape, an inclusive workplace where everyone’s ideas are valued and a culture where we can thrive together. Our people stay connected and tuned in to what’s happening around us, keeping us ahead of the curve. While focused on the long-term, we look to the future to bring growth, development and benefit to everyone whose lives we touch.

Strategic Planning and execution

Lập kế hoạch chiến lược và thực hiện

 • Use the MAPA to analyze business data and strongly implement appropriate recruitment / business activities of the assigned General Agency (s)

Sử dụng cấu trúc MAPA để phân tích số liệu kinh doanh và thúc đẩy thực hiện các hoạt động phù hợp về tuyển dụng/ kinh doanh của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công

 • Execute the business strategy following company and the General Agency’s direction & vision

Thực hiện chiến lược kinh doanh theo định hướng, tầm nhìn chiến lược của công ty và của văn phòng Tổng Đại lý

 • Closely work with agent force to monitor progress, results of execution plan and take appropriate counter measures if needed to complete sales target in assigned General Agency

Làm việc chặt chẽ với lực lượng đại lý bằng cách theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện và có các giải pháp thích hợp khi cần để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh doanh được giao cho văn phòng Tổng Đại lý

 • Carry out the business and training plans in the assigned region to support the General Agency (s) to achieve business sales targets and KPIs

Triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh và huấn luyện trong khu vực được phân công nhằm giúp (các) văn phòng Tổng Đại lý đạt các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ số đo lường công việc

 • Be representatives of Company or General Agency to convey message/ information & do presentation to business partners

Đại diện Công ty hoặc văn phòng Tổng Đại Lý trao đổi thông tin và thuyết trình đến các đối tác kinh doanh

 • Understand and comply with rules, regulations related to Code of Conduct, Customer Complaints handling procedures, Customer's Privacy Policy and other Company guidelines.

Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định về Đạo đức nghề nghiệp, quy trình xử lý Khiếu nại của khách hàng, Chính sách bảo mật của khách hàng và các hướng dẫn khác của Công ty.

Sales supervision & management

Giám sát và Quản lý

 • Align with Regional Business Development Director/ Associate Business Development Director to make decision and have clear direction to address business issues

Làm việc với Giám đốc Phát triển Kinh doanh Khu vực/ Phó Giám đốc Phát triển Kinh doanh Khu vực để đưa ra quyết định và hướng chỉ đạo rõ ràng nhằm giải quyết những vấn đề kinh doanh

 • Develop the Business Management process by closely monitoring the business activities and trends of the General Agency according to the Quarterly / Yearly plan.

Phát triển quy trình Quản lý Kinh doanh bằng cách giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và xu hướng của văn phòng Tổng Đại lý theo kế hoạch Quý/ Năm

 • Support processes of insurance transactions, operating applications and resolving complaints from the stakeholders of the assigned General Agency

  Hỗ trợ các quy trình giao dịch bảo hiểm, ứng dụng vận hành và giải quyết các khiếu nại từ đối tác chính của văn phòng Tổng đại lý được phân công.

 • Supervise and manage the business activity of the assigned General Agency's office (s) to closely follow the APE indicators, recruitment, rate of active consultants and comply effectively.

Giám sát và quản lý tình hình kinh doanh của (các) văn phòng Tổng Đại lý được phân công bám sát các chỉ số APE, tuyển dụng, tỉ lệ tư vấn viên hoạt động và tuân thủ một cách hiệu quả.

People Management & Development

Đào tạo và Phát triển

 • Direct and control the implementation of recruitment plan and training plan for agents to ensure the development of agent force

Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tư vấn viên để đảm bảo sự phát triển đội ngũ tư vấn viên

 • Conduct 1-1 meetings with the General Agency Directors / Agent leaders to ensure the target achieved.

Thực hiện các cuộc họp 1-1 với các Giám đốc Tổng Đại lý/ Trưởng ban/ Trưởng nhóm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.

 • Train and develop of Agent leaders and agents following the agent’s career roadmap of the assigned General Agency's office (s)

Đào tạo và phát triển trưởng nhóm, tư vấn viên theo lộ trình công danh của tư vấn viên tại (các) văn phòng Tổng đại lý được giao.

Relationships and Communications

Xây dựng các mối quan hệ và Truyền đạt thông tin

 • Build effective business relationships internally & externally (AD staffs, others department’s staffs/ managers)

Xây dựng các mối quan hệ hiệu quả trong và ngoài bộ phận (các nhân viên AD, các nhân viên/ quản lý tại các phòng ban khác)

 • Build solid relationship and influence GAD Partners to deliver Agency Strategy & KPIs

Xây dựng mối quan hệ vững chắc và tạo ảnh hưởng đến các Giám đốc văn phòng Tổng đại lý để triển khai Chiến lược & KPIs kênh Đại lý

 • Ability to motivate and inspire business partners through Sales contests and internal activities.

  Có khả năng động viên, truyền cảm hứng cho các đối tác thông qua các Chương trình thi đua, các hoạt động nội bộ.

 • Enhance effective communication internally & externally

Tăng cường giao tiếp hiệu quả bên trong nội bộ & bên ngoài

GA Taskforce & Expansion

Mở rộng và quản lý hoạt động mạng lưới văn phòng Tổng đại lý

Execution

Thực thi

 • Support the GA Expansion following company’s strategy in assigned area, including attracting, communicating to new GAD company directions, initiatives, contest, events & award program in compliance with company’s guideline; handle & solve enquiries from GAD; …

Hỗ trợ thực hiện mở rộng mạng lưới văn phòng Tổng đại lý theo chiến lược của công ty trên Khu vực được phân công, bao gồm thu hút và thông tin tới các Giám đốc văn phòng Tổng đại lý mới về định hướng của công ty, các sáng kiến, chương trình thi đua, sự kiện & chương trình trao giải thưởng theo quy định của công ty; xử lý và giải quyết các thắc mắc từ Giám đốc văn phòng Tổng đại lý; …

Supervision & Management

Giám sát & Quản lý

 • Monitor and manage the daily sales and operation of new GA & have solution to support new GAD to achieve their target

Theo dõi, quản lý doanh số bán hàng và hoạt động hàng ngày của Văn phòng tổng đại lý mới & có giải pháp hỗ trợ văn phòng Tổng đại lý mới đạt được mục tiêu kinh doanh

 • Follow all process that helps closely monitor sales/recruiting activities/events of GAD

Tuân thủ tất cả quy trình của công ty gắn liền với các hoạt động bán hàng / các hoạt động tuyển dụng / các sự kiện của Giám đốc văn phòng Tổng đại lý

Others

Khác

 • To be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)

Nhiệm vụ khác được phân công bởi quản lý trực tiếp hoặc ban lãnh đạo công ty (nếu có)

Qualifications

Trình độ học vấn

 • College/ University, preferably in Economics, Business Administration, Sales & Marketing, Insurance

Cao Đẳng/ Đại học, ưu tiên lĩnh vực Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Bán hàng & Tiếp thị, Bảo hiểm

 • Having specific certificate or specialized training related to insurance is an advantage: LOMA, etc.

Có chứng chỉ hoặc được đào tạo chuyên ngành liên quan đến bảo hiểm là một lợi thế: LOMA, v.v

Knowledge and skill

Kiến ​​thức và kỹ năng

 • Knowledge in Insurance & Finance Industry, sales & marketing

Kiến thức trong ngành Bảo hiểm & Tài chính, bán hàng & tiếp thị

 • Strong personal network & Relationship building/ management skills

  Mạng lưới quan hệ cá nhân rộng & Kỹ năng xây dựng mối quan hệ

 • Sale management skills

  Kỹ năng quản lý bán hàng

 • Strategic planning, organizing skills

  Kỹ năng Lập kế hoạch chiến lược & Tổ chức

 • People management skills

  Kỹ năng quản lý con người

 • Influencing skills

  Kỹ năng gây ảnh hưởng

 • Result oriented, sales oriented

  Định hướng kết quả, định hướng bán hàng

 • Risk management

  Quản lý rủi ro

 • Analytical thinking

  Kỹ năng phân tích

 • Customer service oriented

  Định hướng dịch vụ khách hàng

 • Excellent communication and presentation skills

  Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình xuất sắc

 • Able to communicate in English

  Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh

Competencies / Năng lực lãnh đạo

Leadership Capability Model – Foundational level

Bộ Khung Năng lực lãnh đạo – Cơ bản

3 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.