Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Dow

Associate Quality Technician

Dow Nhơn Trạch, Đồng Nai

Executes a defined set of business, site and plant/department quality tasks and activities, as defined in established procedures, to enable the business to profitably meet customer and product regulatory requirements related to the quality management system. Helps promote a customer-focused culture within a plant and enhances the front-line knowledge and accountability for quality. Requires established basic technical skills to perform a range of routine work activities using existing processes and methods.

Responsibilities / Duties
 • Supports routine day-to-day implementation and maintenance tasks related to the plant quality system.
 • Supports plant-level management of change activities related to product quality.
 • Supports plant quality training related to key quality system requirements to meet customer and product regulatory needs as well as the use of supporting tools and processes to achieve plant and business quality goals.
 • Monitors effectiveness of the plant's quality management system. Supports strategic improvement opportunities.
 • Supports product quality problem solving efforts through execution of data mining, traceability investigations and batch reviews.
 • Ensures that product returns and non-conforming product are appropriately managed to prevent unintended use, including disposition.
 • Ensures plant Operating Discipline systems, procedures and guidelines are improved and optimized to meet plant and business quality system requirements, as appropriate.
 • Hosts customer and other quality related external audits, in cooperation with commercial and other functions.
Experience
 • Short-Cycle Tertiary Degree (i.e. Associate's Degree) in Science, Technology, Engineering or Math (STEM) field plus manufacturing or other related experience.

Mô tả công việc

Thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động đảm bảo chất lượng của công ty và nhà máy / bộ phận, như quy định trong quy trình đã được thiết lập, giúp công ty đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và yêu cầu an toàn sản phẩm liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng. Giúp thúc đẩy văn hóa tập trung vào khách hàng trong một nhà máy và nâng cao kiến thức và trách nhiệm giải trình về chất lượng sản phẩm. Yêu cầu các kỹ năng, kỹ thuật cơ bản để thực hiện các công việc hang ngày bằng cách sử dụng các quy trình và phương pháp hiện có.

Trách nhiệm
 • Hỗ trợ các công việc bảo trì và thao tác kỹ thuật hàng ngày liên quan đến hệ thống chất lượng của nhà máy.
 • Hỗ trợ quản lý cấp nhà máy đối với các hoạt động thay đổi liên quan đến chất lượng sản phẩm.
 • Hỗ trợ việc đào tạo về chất lượng sản phẩm của nhà máy liên quan đến các yêu cầu quan trọng của hệ thống chất lượng để đáp ứng yêu cầu về an toàn sản phẩn và yêu cầu của khách hàng cũng như sử dụng các công cụ và quy trình hỗ trợ để đạt được các mục tiêu về chất lượng của nhà máy và công ty.
 • Giám sát hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy. Hỗ trợ các cơ hội cải tiến chiến lược.
 • Hỗ trợ để giải quyết vấn đề về chất lượng sản phẩm thông qua việc thực hiện khai thác dữ liệu, điều tra truy xuất nguồn gốc và đánh giá hàng loạt
 • Đảm bảo rằng sản phẩm bị trả lại và sản phẩm không phù hợp được quản lý phù hợp để ngăn chặn việc sử dụng ngoài ý muốn, bao gồm cả việc xử lý.
 • Đảm bảo các hệ thống, quy trình và hướng dẫn kỷ luật vận hành của nhà máy được cải thiện và tối ưu hóa để đáp ứng các yêu cầuvề hệ thống chất lượng của nhà máy và công ty, nếu phù hợp.
 • Tổ chức các đợt kiểm tra về chất lượng sản phẩm, phối hợp với các bộ phận bán hàng và các bộ phận chức năng khác.
Kinh nghiệm
 • Bằng cấp (Bằng liên kết) trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật hoặc Toán học (STEM) và kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất hoặc kinh nghiệm liên quan khác.

Dow Offers: 

 • A robust total rewards program, including: competitive base pay, variable pay that rewards individual, team, and Company performance, and comprehensive benefits
 • On-going learning opportunities within a diverse, inclusive and rewarding work environment 
 • Career experiences that can span different Dow businesses and functions with opportunities for personal and professional growth 
 • The chance to work within a global company and interact with colleagues from around the world 
 • Opportunities that spark your imagination and ignite your passion to help others 

About Dow

Dow (NYSE: DOW) combines one of the broadest technology sets in the industry with asset integration, focused innovation and global scale to achieve profitable growth and become the most innovative, customer centric, inclusive and sustainable materials science company. Dow’s portfolio of performance materials, industrial intermediates and plastics businesses delivers a broad range of differentiated science-based products and solutions for our customers in high-growth segments, such as packaging, infrastructure and consumer care. Dow operates 113 manufacturing sites in 31 countries and employs approximately 37,000 people. Dow delivered pro forma sales of approximately $50 billion in 2018. References to Dow or the Company mean Dow Inc. and its subsidiaries. For more information, please visit www.dow.com or follow @DowNewsroom on Twitter.

2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.