Tên việc làmĐịa điểm

Điều Khoản Sử Dụng

Trang này quy định các điều khoản sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản”) mà theo đó bạn (sau đây được là “Bạn”) có thể sử dụng trang web JobStreet.com, và mối quan hệ của Bạn với công ty JobStreet.com Pte Ltd ( Sau đây được gọi là “JobStreet.com”, hoặc“chúng tôi”). Vui lòng đọc kỹ vì các điều khoản này sẽ ảnh hưởng đến các quyền hạn và trách nhiệm của Bạn theo quy định pháp luật. Nếu Bạn không đồng ý với các Điều Khoản này, xin vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng trang web JobStreet.com. Điều Khoản này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 09 năm 2017. Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại đây.


1.Thỏa thuận ràng buộc

2.Các định nghĩa

3.Đăng ký

4.Mật khẩu và bảo mật

5.Sở hữu trí tuệ

6.Tính khả dụng của trang web JobStreet.com

7.Sử dụng trang web JobStreet.com

8.Sử dụng Dịch vụ JobStreet.com

9.Các Điều khoản bổ sung áp dụng cho Nhà tuyển dụng

10.Các Điều khoản bổ sung áp dụng cho Chủ tài khoản SiVA

11.Các Điều khoản bổ sung áp dụng cho các Ứng viên

12.Nội dung Người dùng và ứng tuyển

13.Thanh toán phí

14.Quyền hạn của JobStreet.com trong việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của Bạn

15.Thời hạn và Chấm dứt hiệu lực

16.Trách nhiệm pháp lý của JobStreet.com

17.Các quyền từ bỏ

18.Trang web Bên Thứ Ba

19.Chính sách quảng cáo và tài trợ

20.Bồi thường

21.Hoàn tiền

22.Luật áp dụng

23.Sử dụng quốc tế

24.Các điều khoản khác

25.Điều khoản bảo mật dữ liệu

26.Điều khoản chung1. Thỏa thuận ràng buộc

1.1. Trang web JobStreet.com này được cung cấp cho bạn sử dụng trong phạm vi Điều Khoản này. Điều Khoản này đưa ra thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và JobStreet.com. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web JobStreet.com, bạn đồng ý chấp nhận và/hoặc bị ràng buộc bởi Điều Khoản này. Bạn đồng ý chấp nhận rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng trang web JobStreet.com.

1.2. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản này và hợp đồng của bạn với JobStreet.com, Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

1.3 Chúng tôi có thể cập nhật Điều

Khoản nàytheo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho

phép hoạt động thích hợp của trang web JobStreet.com. Mọi thay đổi sẽ được

thông báo cho bạn thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc

thông qua một thông báo phù hợp trên trang web JobStreet.com. Những thay đổi

này sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web JobStreet.com sau khi chúng tôi đã

thông báo đến bạn. Nếu bạn không muốn chấp nhận Điều Khoản mới, bạn không nên

tiếp tục sử dụng trang web JobStreet.com. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web

JobStreet.com kể từ ngày sự thay đổi có hiệu lực, việc sử dụng trang web

JobStreet.com thể hiện bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản mới


2. Các định nghĩa

2.1 “Đơn vị quảng cáo” là một cá nhân hoặc một tổ chức ký hợp đồng đăng quảng cáo trên bất kỳ trang web nào của JobStreet.com.

2.2 “Thiết kế” bao gồm việc phối màu và định dạng trang của trang web JobStreet.com.

2.3 “Nhà tuyển dụng” hoặc “ Các nhà tuyển dụng” là một cá nhân hoặc một tổ chức truy cập vào trang webJobStreet.com để đăng công việc hoặc sử dụng Dịch vụ JobStreet.com cho bất kỳ lý do nào liên quan đến mục đích tìm ứng viên cho công việc của họ.

2.4 “Tài liệu nhà tuyển dụng ” bao gồm các tờ quảng cáo, email, thông tin công việc, nội dung trang web, tài liệu công việc, âm thanh, video, hình ảnh, biểu tượng, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, hồ sơ hoặc các tài liệu được cung cấp bởi Nhà tuyển dụng, nếu có, sử dụng liên quan đến Dịch vụ JobStreet.com.

2.5 “Đồ họa” bao gồm các biểu tượng, hình tượng, và các yếu tố đồ họa khác trên các trang web JobStreet.com, ngoại trừ các biểu ngữ quảng cáo đã thanh toán.

2.6 Ứng viên” hoặc “Các ứng viên ” là một Người dùng đang truy cập vào trang web của JobStreet.com để tìm kiếm công việc hoặc hoạt động khác mà không phải là một Nhà tuyển dụng.

2.7 Hồ sơ Doanh Nghiệp: là hồ sơ được tạo bởi Nhà tuyển dụng.

2.8 “JobStreet.com” là công ty JobStreet.com Pte Ltd hoặc công ty điều hành trang web JobStreet.com tại quốc gia nơi bạn sinh sống hoặc đặt trụ sở kinh doanh.

2.9 “Nội dung JobStreet.com ” bao gồm tất cả Văn bản, Đồ họa, Thiết kế, Lập trình, thông tin, hình ảnh, video, tập tin âm thanh, phần mềm và các nội dung khác được sử dụng trên trang web JobStreet.com.

2.10“Cơ sở dữ liệu JobStreet.com ” hoặc “Các cơ sở dữ liệu JobStreet.com” bao gồm tất cả các bài quảng cáo việc làm đăng trên các trang web JobStreet.com và/hoặc tất cả thông tin của các ứng viên và/hoặc các nhà tuyển dụng được đăng ký với JobStreet.com.

2.11“Cơ sở dữ liệu Hồ sơ JobStreet.com ” hoặc “Các cơ sở dữ liệu Hồ sơ” là hồ sơ ứng viên được khởi tạo và/hoặc được đăng tại các cơ sở dữ liệu JobStreet.com.

2.12“Cơ sở dữ liệu Hồ sơ ứng viên Jobstreet.com” hoặc “Hồ sơ ứng viên” là hồ sơ ứng viên JobStreet.com và hồ sơ được tạo hoặc tải lên cơ sở dữ liện JobStreet.com.

2.13“Dịch vụ JobStreet.com ” là bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi JobStreet.com hoặc các đại lý của JobStreet.com bao gồm:-

2.13.1 việc cung cấp trang web việc làm trực tuyến, bao gồm việc đăng và tìm kiếm cơ hội việc làm, và khởi tạo Hồ sơ mà có thể bao gồm thông tin cá nhân;

2.13.2 việc cung cấp dịch vụ cung ứng tài năng;

2.13.3 việc cung cấp sự truy cập tìm kiếm hồ sơ trực tuyến;

2.13.4 kết nối các yêu cầu công việc với hồ sơ các ứng viên tiềm năng và thông báo Người dùng và/hoặc Ứng viên về các vị trí có sẵn;

2.13.5 cung cấp cho Nhà tuyển dụng cách truy cập vào hệ thống quản lý tuyển dụng SiVA bằng cách đăng ký Tài khoản SiVA tại JobStreet.com;

2.13.6 cung cấp cho các Đơn vị quảng cáo và/hoặc các Nhà tuyển dụng các dịch vụ quảng cáo và cung ứng tài năng phụ trợ bao gồm các biểu ngữ, hệ thống thư điện tử trực tiếp, các dịch vụ thiết kế và vụ hỗ trợ đăng thông tin; và

2.13.7 cung cấp cho các Đơn vị quảng cáo và/hoặc các Nhà tuyển dụng các dịch vụ quảng cáo trên trang web JobStreet.com.

2.14Trang web JobStreet.com” là bất kỳ trang web nào đặt dưới sự kiểm soát của JobStreet.com, bao gồm:

2.14.1 https://www.jobstreet.com,

2.14.2 https://www.jobstreet.com.my,

2.14.3 https://www.jobstreet.com.sg,

2.14.4 https://www.jobstreet.com.ph,

2.14.5 https://www.jobstreet.co.id,

2.14.6 https://www.jobstreet.vn, and

2.14.7 Các ứng dụng Di động JobStreet.com

2.15“Hồ sơ cá nhân” là các thông tin cá nhân được tạo bởi Người dùng và/hoặc Ứng viên hoặc hồ sơ công ty được tạo bởi Nhà tuyển dụng.

2.16“Lập trình” bao gồm mã nguồn máy khách (HTML, JavaScript, v.v) và mã nguồn máy chủ(các trang chủ hoạt động, VBScript, các cơ sở dữ liệu, v.v) được sử dụng trên trang web JobStreet.com.

2.17“Tài khoản SiVA” là tài khoản được xác thực bởi tên người dùng và mật khẩu, để truy cập vào hệ thống quản lý tuyển dụng SiVA.

2.18“Chủ tài khoản SiVA” đề cập đến bất kỳ Người dùng nào đã thanh toán và/hoặc đăng ký tài khoản SiVA tại JobStreet.com và/hoặc có quyền truy cập vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ JobStreet.com với mục đích duy nhất là tìm kiếm ứng viên cho công việc.

2.19Bản tin được tài trợ: Kết quả sẽ xuất hiện ở đầu và cuối mỗi trang kết quả tìm kiếm khi từ khóa ứng viên tìm kiếm tương thích với nội dụng của bản tin tuyển dụng của khách hàng. Khi ứng viên không dùng từ khóa, Jora sẽ ngẫu nhiên lựa chọn Bản tin được tài trợ để hiển thị tại phần này cho tìm kiếm đó.

2.20“Văn bản” bao gồm tất cả văn bản trên mọi trang của trang web JobStreet.com, cho dù là tài liệu có xác định tác giả, các nội dung tìm kiếm có định hướng hay thông tin hướng dẫn.

2.21“Người dùng” đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của trang web JobStreet.com và/hoặc các Dịch vụ JobStreet.com.

2.22“Nội dung Người dùng ” là tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, quảng cáo, tin nhắn hoặc các tài liệu khác được gửi, đăng hoặc biểu thị bởi Người dùng trên hoặc thông qua trang web JobStreet.com.

2.23“Bạn” hoặc “Bạn” là người (hoặc tổ chức đại diện cho vai trò của bạn) đồng ý với Điều Khoản này.


3. Đăng ký

3.1 Để đăng ký trang web JobStreet.com yêu cầu bạn phải đủ 15 tuổi trở lên.

3.2 Bạn phải bảo đảm sự chính xác và đầy đủ của các thông tin chi tiết mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc bất kỳ khi nào.

3.3 Bạn phải thông báo ngay với chúng tôi khi có bất kỳ thay đổi thông tin đăng ký nào bằng việc cập nhật thông tin cá nhân của bạn để chúng tôi có thể liên lạc với bạn một cách hiệu quả.


4. Mật khẩu và bảo mật

4.1 Khi bạn đăng ký sử dụng trang web JobStreet.com bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, bạn phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào.Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của bạn, bạn nên thông báo với chúng tôi ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi tại đây

4.2 Nếu JobStreet.com có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web JobStreet.com, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể tạm dừng tài khoản của bạn.

4.3 Trường hợp bạn mất Mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web JobStreet.com:

4.3.1 bạn phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh; và

4.3.2 bạn chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho JobStreet.com trong trường hợp JobStreet.com có xảy ra mất mát hoặc thiệt hại.


5. Sở hữu trí tuệ

5.1 Trang web JobStreet.com, Nội dung JobStreet.com, và tất cả các quyền, tiêu đề và quyền lợi tại và đối với trang web JobStreet.com và Nội dung JobStreet.com là tài sản độc quyền của JobStreet.com hoặc các bên cấp phép.

5.2 Trang web JobStreet.com và Nội dung JobStreet.com được bảo vệ bởi quyền bản quyền, thương hiệu, cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác.

5.3 Bạn có thể tìm và hiển thị Nội dung của trang web JobStreet.com trên một màn hình máy tính, lưu trữ nội dung này dưới dạng điện tử trên đĩa cứng (nhưng không bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị lưu trữ nào được kết nối với mạng lưới) hoặc in một bản sao của nội dung này cho việc sử dụng phi thương mại của cá nhân bạn, và phải được giữ nguyên tất cả các bản quyền và quyền sở hữu của JobStreet.com. Ngược lại bạn không được tái bản, sửa đổi, sao chép hoặc phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào đối với các các tài liệu hoặc Nội dung JobStreet.com trên trang web JobStreet.com mà không có sự cho phép bằng văn bản từ JobStreet.com.


6. Tính khả dụng của trang web JobStreet.com

6.1 Mặc dù chúng tôi hướng tới việc cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể, chúng tôi không đảm bảo rằng các dịch vụ tại trang web JobStreet.com đáp ứng tất cả yêu cầu của bạn.

6.2 Chúng tôi không thể bảo đảm trang web JobStreet.com sẽ không có thiếu sót, không lỗi, hoặc máy chủ và trang web JobStreet.com không chứa virus hoặc các cơ chế nguy hại khác. Nếu có xảy ra thiếu sót tại trang web JobStreet.com bạn nên báo cáo chúng tại đây và chúng tôi sẽ nỗ lực sửa chữa thiếu sót sớm nhất có thể.

6.3 Việc truy cập của bạn vào trang web JobStreet.com thỉnh thoảng có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực phục hồi quyền truy cập và/hoặc dịch vụ hợp lý và sớm nhất có thể.


7. Sử dụng trang web JobStreet.com

7.1 JobStreet.com chỉ cung cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web JobStreet.com cho việc sử dụng cá nhân của bạn và/hoặc cho mục đích việc làm.

7.2 Bạn không được phép sử dụng trang web JobStreet.com cho các mục đích sau đây:-

7.2.1 phổ biến tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, lăng mạ, đe dọa, độc hại, thô tục, khiêu dâm, hoặc bị phản đối hoặc vi phạm pháp luật khác;

7.2.2 atập hợp, sao chép hoặc nhân bản bằng bất kỳ cách nào Nội dung JobStreet.com hoặc thông tin sẵn có từ trang web JobStreet.com, bao gồm các bài đăng công việc đã hết hạn;

7.2.3 tái bản bất kỳ Nội dung JobStreet.com nào cho việc sử dụng rộng rãi;

7.2.4 liên kết tới bất kỳ Nội dung JobStreet.com hoặc thông tin có sẵn từ bất kỳ trang web JobStreet.com;

7.2.5 tuyên truyền tài liệu khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm, hoặc hoặc hành vi vi phạm quy định pháp luật, hoặc quy tắc ứng xử;

7.2.6 cản trở việc sử dụng hoặc quyền lợi của người khác trên trang web JobStreet.com; hoặc

7.2.7 tạo ra, tuyên truyền hoặc lưu trữ các bản sao tài liệu điện tử có bản quyền mà không có sự cho phép của chủ sở hữu

7.3 Bạn đồng ý không bán lại hoặc chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của bạn theo Điều Khoản này. Bạn cũng đồng ý không sử dụng bất kỳ trang web JobStreet.com nào cho mục đích thương mại mà không được cho phép.


8. Sử dụng các Dịch vụ JobStreet.com

8.1 Dịch vụ JobStreet.com chỉ có thể được sử dụng bởi:

8.1.1 các cá nhân đang tìm kiếm việc làm và nghề nghiệp và thông tin liên quan đến nghề nghiệp, như là giáo dục và các dịch vụ tự nguyện;

8.1.2 Các nhà tuyển dụng hoặc đại lý của họ đang tìm ứng viên cho việc làm; và

8.1.3 Các đơn vị quảng cáo.

8.2 Việc sử dụng Dịch vụ JobStreet.com của bạn cũng tùy thuộc vào các hợp đồng mà bạn có với JobStreet.com. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa Điều Khoản này và hợp đồng mà bạn ký với JobStreet.com, các Điều Khoản này sẽ được áp dụng.

8.3 Tất cả Người dùng đồng ý không thực hiện:-

8.3.1 tuyên truyền, đăng tải, phân phối, lưu trữ hoặc hủy hoại tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn Nội dung JobStreet.com, vi phạm các quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các các quy định quản lý việc thu thập, xử lý, hoặc chuyển giao thông tin cá nhân, hoặc vi phạm Chính Sách Bảo Mật của JobStreet.com;

8.3.2 vi phạm hoặc cố tình vi phạm sự an ninh của bất kỳ trang web JobStreet.com nào;

8.3.3 đảo ngược kỹ thuật hoặc dịch ngược bất kỳ phần nào trên trang web JobStreet.com;

8.3.4 tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bất kỳ nội dung nào của Nội dung JobStreet.com hoặc thông tin có sẵn từ trang web JobStreet.com, bao gồm các bài đăng công việc đã hết hạn, nếu như Điều Khoản này không cho phép;

8.3.5 đăng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào mà tạo điều kiện, khuyến khích hoặc ủng hộ các việc lừa đảo hoặc thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc các hoạt động bất hợp pháp, HOẶC ủng hộ hoặc cung cấp thông tin chỉ đạo các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác bị nghiêm cấm bởi Điều Khoản này, chẳng hạn như chế tạo hoặc mua vũ khí bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư cá nhân, cung cấp hoặc tạo ra các loại virus máy tính hoặc các phương tiện truyền thông bất hợp pháp, HOẶC khuyến khích hoặc ủng hộ bất kỳ quan điểm chính trị nào;

8.3.6 đăng bất kỳ hồ sơ hoặc xin việc thay cho người khác;

8.3.7 chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập tới bất kỳ trang web JobStreet.com;

8.3.8 truy cập dữ liệu không dành cho bạn hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được ủy quyền truy cập;

8.3.9 đăng hoặc gửi đến bất kỳ trang web JobStreet.com thông tin sai lệch, không đầy đủ, gây hiểu lầm, sai sự thật, không cập nhật nguồn gốc hoặc thông tin không thuộc quyền sở hữu của bạn;

8.3.10 đăng tải nội dung chứa các trang bị cấm hoặc yêu cầu mật khẩu, hoặc các trang hoặc hình ảnh bị ẩn;

8.3.11 gạ gẫm mật khẩu hoặc thông tin xác thực cá nhân của những Người dùng khác

8.3.12 xóa hoặc thay thế bất kỳ tài liệu nào được đăng tải bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác;

8.3.13 quấy rối, kích động quấy rối hoặc ủng hộ việc quấy rối của bất kỳ nhóm, công ty hoặc cá nhân nào;

8.3.14 gửi thư hoặc email không cần thiết, thực hiện các cuộc gọi không cần thiết hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ Người dùng nào, hoặc liên hệ bất kỳ người dùng nào đã yêu cầu không nhận sự liên lạc từ bạn;

8.3.15 cố tình gây trở ngại với dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ trang web JobStreet.com, nạp chồng, “làm ngập”, “gửi thư rác”, “tạo bom mail”, hoặc “tạo sự cố”.

8.3.16 sử dụng Dịch vụ JobStreet.com cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào, hoặc đăng tải hoặc đưa ra nội dung, hồ sơ, hoặc thông tin việc làm có tính chất nói xấu, bôi nhọ, ngụý hoặc rõ ràng công kích, thô tục, khiêu dâm, đe dọa, quấy rối, sỉ nhục, căm thù, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, có tính đe dọa hoặc có khả năng gây phiền phức, bất tiện, bối rối, lo lắng hoặc có thể tạo ra sự sách nhiễu cho bất kỳ người nào hoặc bao gồm bất kỳ đường dẫn nào đến tài liệu có tính khiêu dâm, không đứng đắn theo nhận địnhcủaJobStreet.com; hoặc

8.3.17 đăng hồ sơ không thật và cố tình quảng cáo hoặc quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ.

8.4 Vi phạm an ninh mạng có thể

dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự. JobStreet.com sẽ điều

tra các sự cố có thể dính líu đến việc vi phạm và có thể tham gia, và hợp tác

với, các cơ quan thi hành án trong việc truy tố Người dùng tham gia các vi phạm

này.


9. Các Điều khoản bổ sung áp dụng cho Nhà tuyển dụng

9.1 JobStreet.com sẽ cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web JobStreet.com vào công việc kinh doanh nội bộ của bạn để tìm kiếm ứng viên làm việc. Điều này cho phép bạn xem và tải về một bản sao Nội dung JobStreet.com hoặc các tài liệu trên trang web JobStreet.com chỉ với mục đích sử dụng trực tiếp liên quan đến tìm kiếm và tuyển dụng các Ứng viên.

9.2 JobStreet.com cũng cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để sử dụng các Dịch vụ JobStreet.com chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ của bạn.

9.3 Bạn chịu trách nhiệm duy trì sự bảo mật tài khoản Nhà tuyển dụng của bạn, Hồ sơ cá nhân và mật khẩu.

9.4 Bạn không được phép chia sẻ mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập tài khoản khác với bất kỳ bên nào khác, cho dù là tạm thời hay lâu dài, và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và/hoặc trách nhiệm cá nhân cho tất cả việc sử dụng các thông tin đăng ký và mật khẩu tại trang web JobStreet.com của bạn, bất kể việc sử dụng đó có được bạn cho phép hay không.

9.5 Bạn đồng ý thông báo đến JobStreet.com ngay khi xảy ra việc sử dụng trái phép tài khoản, Hồ sơ cá nhân hoặc mật khẩu của nhà tuyển dụng của bạn.

9.6 Nhà tuyển dụng đại diện, bảo đảm và cam kết rằng bất kỳ Tài liệu Nhà tuyển dụng nào được cung cấp bởi Nhà tuyển dụng liên quan đến các Dịch vụ JobStreet.com sẽ không vi phạm quy định hoặc pháp luật hoặc vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, khiêu dâm, quyền hạn, công khai hoặc tính riêng tư, và danh dự.

9.7 Nhà tuyển dụng hiểu và đồng ý rằng họ sẽ bỏ qua bất kỳ dữ liệu cá nhân nào nhận được từ Ứng viên mà không liên quan đến việc thu nhận và đánh giá sự phù hợp của ứng viên.

9.8 Nhà tuyển dụng chịu trách nhiệm đối với các Tài liệu Nhà tuyển dụng trên trang web JobStreet.com. JobStreet.com không được xem là nhà tuyển dụng đối với việc sử dụng bất kỳ trang web JobStreet.com nào của bạn và JobStreet.com sẽ không chịu trách nhiệm cho các quyết định tuyển dụng, dù cho bất kỳ lý do nào, được thực hiện bởi bất kỳ tổ chức đăng thông tin việc làm nào trên bất kỳ trang web JobStreet.com

9.9 Tài liệu Nhà tuyển dụng không được phép chứa đựng:-

9.9.1 các từ khóa gây hiểu lầm, không thể đọc, hoặc “bị ẩn”, các từ khóa lặp lại hoặc các từ khóa không liên quan đến việc làm được hiển thị;

9.9.2 tên, biểu tượng hoặc nhãn hiệu của các công ty không liên kết;

9.9.3 thông tin không xác thực, sai lệch, hoặc gây hiểu lầm; và

9.9.4 tài liệu hoặc đường dẫn đến tài liệu có tính phân biệt đối xử, tìnhdục, khiêu dâm, bôi nhọ, làm mất danh dự, đe dọa, quấy rối, lừa dối, hoặc ganh ghét, hoặc gạ gẫm thông tin cá nhân của những cá nhân dưới 18 tuổi.

9.10 Tài liệu Nhà tuyển dụng không được chứa đựng:-

9.10.1 đăng tải công việc không phù hợp với luật pháp hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định liên quan đến lao động và việc làm, cơ hội việc làm bình đẳng và yêu cầu đủ điều kiện làm việc, bảo mật dữ liệu, sử dụng và truy cập dữ liệu và sở hữu trí tuệ;

9.10.2 bán, khuyến khích hoặc quảng cáo sản phẩm , dịch vụ;

9.10.3 đăng tải cơ hội nhượng quyền thương mại, mô hình kinh doanh hình tháp, quyền phân phối, hoặc bán hàng đa cấp;

9.10.4 quảng cáo việc làm tại nhà và/hoặc trực tuyến (ví dụ: công việc làm tại nhà, bán thời gian, nhân viên đánh máy tự do hoặc các đề nghị công việc/kinh doanh có cơ chế hoạt động tương tự);

9.10.5 khuyến khích cho bất kỳ cơ hội việc làm không có thật; và

9.10.6 quảng cáo các dịch vụ tình dục hoặc tìm nhân viên cho các công việc có tính chất tình dục.

9.11 JobStreet.com không khuyến khích bất kỳ Tài liệu Nhà tuyển dụng trên trang web JobStreet.com có yêu cầu ứng viên phải trả tiền đặt cọc, phí đặt chỗ, phí xử lý thông tin hoặc bất kỳ khoản chi phí tương tự khác, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, và/hoặc yêu cầu Ứng viên mua hàng.

9.12 JobStreet.com không cho phép các quảng cáo việc làm mà quảng cáo nhiều hơn 1 vị trí công việc trong mỗi bài đăng tuyển.

9.13 JobStreet.com không có nghĩa vụ kiểm tra các Tài liệu Nhà tuyển dụng trên trang web JobStreet.com, nhưng JobStreet.com có thể kiểm tra các Tài liệu Nhà tuyển dụng một cách ngẫu nhiên.

9.14 JobStreet.com có quyền loại bỏ bất cứ Tài liệu Nhà tuyển dụng hoặc nội dung từ bất kỳ trang web JobStreet.com mà không phù hợp với Mục này, theo điều kiện hợp lý của JobStreet.com, hoặc nếu có nội dung được đăng mà JobStreet.com tin rằng không phục vụ lợi ích tốt nhất của JobStreet.com.

9.15 Việc đăng tải lại cùng một vị trí được cho phép thực hiện sau 14 ngày kể từ ngày đăng tải để giảm thiểu việc gửi lại đến cùng người dùng trong một khoảng thời gian ngắn và trùng lắp các quảng cáo việc làm trên trang web JobStreet.com.

9.16 Nếu bất cứ lúc nào trong quá trình sử dụng Dịch vụ JobStreet.com, bạn trình bày sai sự thật hoặc lừa đối với JobStreet.com về hoạt động kinh doanh của bạn hoặc vi phạm Điều khoản này, JobStreet.com có thể sẽ chấm dứt việc sử dụng các Dịch vụ JobStreet.com và trong trường hợp này, bất kỳ khoản thanh toán nào của bạn sẽ không được hoàn trả.

9.17 Bạn hiểu và thừa nhận rằng nếu bạn hủy bỏ tài khoản Nhà tuyển dụng hoặc tài khoản Nhà tuyển dụng của bạn bị chấm dứt, tất cả thông tin tài khoản của bạn từ JobStreet.com, bao gồm cả hồ sơ lưu, địa chỉ liên hệ trong mạng lưới, và danh sách gửi thư email, sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể bị xóa từ Cơ sở dữ liệu JobStreet.com. Thông tin có thể tiếp tục hiển thị trong một khoảng thời gian vì các trở ngại trong khi truyền tín hiệu xóa thông qua các trang chủ của JobStreet.com.


10. Các Điều khoản bổ sung áp dụng cho Chủ tài khoản SiVA

10.1 Nếu bạn đăng ký và/hoặc thanh toán cho Tài khoản SiVA chỉ dành cho việc truy cập Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ JobStreet.com, đây là Mục này dành cho bạn.

10.2 Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên.

10.3 Bạn sẽ phải sử dụng Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ JobStreet.com theo quy định của Điều Khoản này, đối với bất kỳ hợp đồng nào bạn ký kết với JobStreet.com, và tuân thủ tất cả quy định pháp luật bao gồm quy định quản lý dữ liệu cá nhân.

10.4 JobStreet.com cấp cho bạn quyền có giới hạn, riêng tư, có thể chấm dứt, không thể chuyển nhượng, không độc quyền để truy cập vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ JobStreet.com qua trang web JobStreet.com nhằm mục đích xem và/hoặc tải về một bản sao hồ sơ có sẵn chỉ dành cho việc sử dụng của bạn theo các điều khoản trong Mục này.

10.5 Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ JobStreet.com chỉ được truy cập và sử dụng bởi cá nhân bạn. Bạn sẽ được cung cấp mật khẩu riêng biệt cho phép bạn truy cập Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ.

10.6 Bạn không được chia sẻ Tài khoản SiVA của bạn cho bất kỳ bên nào khác.

10.7 Bạn đồng ý không tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào từ Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ JobStreet.com cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi bạn là đại lý tuyển dụng, quản lý được ủy quyền, hoặc sử dụng hồ sơ trực tiếp cho mục đích tuyển dụng.

10.8 Bạn phải có biện pháphành chính, kỹ thuật, vật chất phù hợp để bảo vệ dữ liệu bạn đã nhận từ Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ JobStreet.com khỏi sự bị mất mát, sử dụng không đúng mục đích, truy cập không được phép, thay đổi thông tin công khai hoặc hủy hoại.

10.9 Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ JobStreet.com không được sử dụng:-

10.9.1 cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài tư cách nhà tuyển dụng và/hoặc đại diện nhà tuyển dụng tìm kiếm nhân viên; hoặc

10.9.2 để thực hiện các cuộc gọi, gửi các bản fax, thư, email, hoặc bài báo không cần thiết đến các chủ hồ sơ hoặc để liên hệ với bất kỳ cá nhân nào trừ khi họ đồng ý.

10.10 Dữ liệu nhận được từ Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ JobStreet.com sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết để đáp ứng các mục đích tại Mục này. Về khía cạnh này, bạn đồng ý và cam kết xóa, hủy và/hoặc dọn dẹp dữ liệu này trong hồ sơ của bạn.

10.11 Bạn không được phép sử dụng Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ JobStreet.com trong bất kỳ cách hoàn cảnh nào, mà theo sự đánh giá riêng của JobStreet.com, ảnh hưởng bất lợi đến việc kinh doanh, triển vọng kinh doanh, hoạt động của JobStreet.com, hoặc đến chức năng của bất kỳ trang web JobStreet.com hoặc Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ JobStreet.com, hoặc gây trở ngại đến khả năng truy cập của các người dùng khác vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ.

10.12 Để đảm bảo một trải nghiệm an toàn và hiệu quả cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, JobStreet.com có quyền giới hạn lưu lượng dữ liệu (bao gồm việc xem hồ sơ) mà có thể được truy cập bởi hoặc được cung cấp cho bạn trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định. Các giới hạn này có thể được điều chỉnh tuỳ theo điều kiện của JobStreet.com theo thời gian.

10.13 Bạn chỉ có thể sử dụng việc đăng ký của bạn tại Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ JobStreet.com duy nhất cho việc tìm kiếm ứng viên việc làm. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng thông tin trong Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ JobStreet.com để bán hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác, theo nhận định của JobStreet.com, là không phù hợp với Điều Khoản này, gây hiểu nhầm hoặc không đầy đủ, hoặc vi phạm quy định pháp luật.

10.14 JobStreet.com có thể chấm dứt, tạm dừng, cập nhật, thay đổi hoặc bổ sung, theo quyết định riêng của mình, tất cả hoặc một phần của Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ JobStreet.com vào bất kỳ thời điểm nào. Bằng cách cho phép truy cập vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ JobStreet.com, JobStreet.com không truyền bất kỳ lợi ích nào vào hoặc đến Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ hoặc tài sản hoặc dịch vụ JobStreet.com khác. Tất cả quyền, lợi ích vào và đến Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ được giữ lại tại JobStreet.com.


11. Các Điều khoản bổ sung áp dụng cho Ứng viên

11.1 JobStreet.com cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web JobStreet.com chỉ với mục đích tìm kiếm cơ hội việc làm cho chính bạn. Điều này cho phép bạn xem và tải về một bản sao Nội dung JobStreet.com hoặc tài liệu trên trang web JobStreet.com mà chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn.

11.2 Khi bạn đăng ký tại bất kỳ trang web JobStreet.com, bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo tài khoản và cung cấp cho JobStreet.com các thông tin nhất định bao gồm địa chỉ email hợp lệ.

11.3 Bất cứ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp phải chính xác, đầy đủ, được cập nhật và không gây hiểu lầm. Thông tin cá nhân yêu cầu các mục tiêu chuẩn mà bạn phải cung cấp đầy đủ. Bạn không được phép mạo danh người khác, dù là đang còn sống hay đã qua đời.

11.4 Bạn thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ hồ sơ hoăc tài liệu nào do bạn đăng tải trên trang web JobStreet.com.

11.5 Bạn thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm cho bất kỳ hệquả nào phát sinh từ việc đăng tải này.

11.6 JobStreet.com có quyền đề xuất đến bạn dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên các mục ưa thích mà bạn xác định trong khi đăng ký và bất kỳ lúc nào sau đó hoặc khi bạn đã đồng ý tiếp nhận, các đề xuất này sẽ được thực hiện bởi JobStreet.com hoặc các bên thứ ba.

11.7 Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật của JobStreet.com để biết thêm chi tiết về thông tin của bạn. Vui lòng lưu ý, như đã quy định trong Chính Sách Bảo Mật của JobStreet.com, JobStreet.com có thể thu thập một số thông tin Người dùng nhất định và có thể liên hệ với Người dùng định kỳ như theo các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật. Ngoài ra, JobStreet.com được quyền tùy ý tuân theo các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu từ cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý, thậm chí sự tuân thủ này có thể bao gồm việc công bố một số thông tin Người dùng nhất định. Ngoài ra, bên thứ ba được phép giữ lại các bản sao lưu trữ thông tin Người dùng.

11.8 Bạn hiểu và thừa nhận rằng tất cả các thông tin do bạn cung cấp, Thông tin cá nhân, hồ sơ và/hoặc thông tin tài khoản của bạn, sẽ được công bố cho các Nhà tuyển dụng tiềm năng.

11.9 Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn không có các quyền sở hữu trong tài khoản của bạn và nếu bạn hủy bỏ tài khoản JobStreet.com hoặc tài khoản JobStreet.com của bạn bị chấm dứt, tất cả các thông tin tài khoản của bạn tại JobStreet.com, bao gồm sơ yếu lý lịch, Thông tin cá nhân, thư xin việc, các công việc đã lưu, sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể bị xóa khỏi Cơ sở dữ liệu JobStreet.com và sẽ được gỡ bỏ từ bất kỳ khu vực chung nào trên trang web JobStreet.com. Thông tin có thể tiếp tục được hiển thị trong một khoảng thời gian vì các trở ngại trong khi truyền tín hiệu xóa thông qua các trang chủ của JobStreet.com. Ngoài ra, các bên thứ ba được phép giữ lại bản sao thông tin của bạn.

11.10 JobStreet.com có quyền xỏa tài khoản và tất cả thông tin của bạn sau một thời gian dài không hoạt động.


12. Nội dung Người dùng và ứng tuyển

12.1 Bạn hiểu rằng tất cả Nội dung Người dùng thuộctrách nhiệm duy nhất của người đã tạo ra Nội dung Người dùng này.

12.2 Bạn hiểu và thừa nhận rằng tất cả thông tin do bạn cung cấp, hồ sơ cá nhân,sơ yếu lý lịch, và/hoặc thông tin tài khoản của bạn sẽ được lưu trữ tại Cơ Sở Dữ Liệu JobStreet.com và/hoặc Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ JobStreet.com.

12.3 Bạn hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các thông tin do bạn cung cấp, hồ sơ cá nhân, sơ yếu lý lịch, và/hoặc thông tin tài khoản của bạn có thể được chuyển sang các nước bên ngoài nơi cư trú của bạn nhằm mục đích lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu. Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật của JobStreet.com để biết thêm chi tiết

12.4 Bằng việc gửi, đăng hoặc hiển thị Nội dung Người dùng trên hoặc thông qua trang web JobStreet.com, tùy thuộc vào thiết lập riêng tư của bạn, bạn trao cho JobStreet.com, quyền có phạm vi toàn thế giới, không độc quyền, không cần bản quyền tác giả để tái tạo, điều chỉnh, phân phối và công bố Nội dung Người dùng này thông qua trang web JobStreet.com. JobStreet.com sẽ không tiếp tục sử dụng quyền này trong một thời gian hợp lý về thương mại sau khi Nội dung Người dùng được xóa khỏi trang web JobStreet.com. JobStreet.com có quyền tuỳ ý từ chối việc chấp nhận, đăng, hiển thị hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung Người dùng nào.

12.5 Nếu bạn đăng Nội dung Người dùng trong bất kỳ khu vực chung nào của bất kỳ trang web JobStreet.com, bạn cũng cho phép các Người dùng khác truy cập, xem, lưu trữ và tái tạo Nội dung Người dùng này cho việc sử dụng cá nhân.

12.6 JobStreet.com được phép xem xét và loại bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng nào, mà theo nhận định của mình, là vi phạm Điều Khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dủng của bất kỳ trang web JobStreet.com. JobStreet.com có quyền trục xuất người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới trang web JobStreet.com và/hoặc sử dụng các dịch vụ JobStreet.com khi vi phạm Điều Khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định. JobStreet.com được phép thực hiện bất kỳ hànhđộng nào liên quan đến Nội dung Người dùng khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu JobStreet.com tin rằng Nội dung Người dùng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho JobStreet.com, gây thiệt hại đến thương hiệu JobStreet.com hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc JobStreet.com để mất người dùng.

12.7 JobStreet.com không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Nội dung Người dùng, các sản phẩm phái sinh từ Nội dung Người dùng, hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi Người dùng. Bạn thừa nhận rằng việc tin tưởng nào vào tài liệu được đăng bởi Người dùng khác là rủi ro của riêng bạn.


13. Thanh toán phí

13.1 Tất cả các khoản nợ JobStreet.com phải được thanh toán trong thời hạn nhất định kể từ ngày hóa đơn.

13.2 JobStreet.com được phép tính lãi 8% một năm cho bất kỳ khoản thanh toán trễ hạn nào.

13.3 Các đơn vị quảng cáo có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí khi bắt đầu thực hiện hợp đồng và/hoặc các đơn đặt hàng. Thanh toán phải được thực hiện dù bất kỳ lỗi hay thiếu sót trong các quảng cáo.

13.4 Tất cả mức giá dịch vụ không bao gồm các loại thuế áp dụng trừ khi có ghi chú khác.


14. Quyền của JobStreet.com trong việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của Bạn

14.1 Chúng tôi được phép tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của bạn ngay khi chúng tôi thấy cần thiết hoặc nếu bạn vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản này.

14.2 Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo tới chúng tôi bằng cách viết tại đây. Trong trường hợp này, bạn phải ngưng sử dụng trang web JobStreet.com.

14.3 Việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký và quyền sử dụng trang web JobStreet.com của bạn sẽ không ảnh hưởng đến các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý của các bên theo quy định.


15. Thời hạn và Chấm dứt hiệu lực

15.1 Điều khoản này có đầy đủ hiệu lực và tác dụng khi bạn sử dung bất kỳ trang web JobStreet.com nào.

15.2 JobStreet.com có quyền, theo quyết định riêng của mình, theo đuổi tất cả các biện pháp pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn việc loại bỏ Nội dung Người dùng của bạn từ trang web JobStreet.com và lập tức chấm dứt đăng ký hoặc quyền truy cập của bạn tại trang web JobStreet.com và/hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi JobStreet.com, khi bạn vi phạm Điều Khoản này hoặc nếu JobStreet.com không thể xác minh hoặc xác thực bất cứ thông tin nào mà bạn gửi đến khi đăng ký tại trang web JobStreet.com.

15.3 Ngay cả khi bạn không còn là Người dùng của trang web JobStreet.com nữa, một số quy định nhất định tại Điều Khoản này sẽ vẫn còn có hiệu lực, bao gồm các Mục 5, 13, 15, 16, 17 và 20.


16. Trách nhiệm của JobStreet.com

16.1 Trang web JobStreet.com và các Dịch vụ JobStreet.com đóng vai trò là địa chỉ cho:-

16.1.1 Các nhà tuyển dụng hoặc đại lý của họ để đăng các cơ hội việc làm và tìm kiếm và đánh giá các ứng viên tìm việc;

16.1.2 các ứng viên để đăng sơ yếu lý lịch và Hồ sơ cá nhân và tìm kiếm và đánh giá các cơ hội việc làm; và

16.1.3 Các đơn vị quảng cáo để đăng tải quảng cáo của họ.

16.2 JobStreet.com không kiểm tra hoặc kiểm duyệt danh sách, bao gồm cả Hồ sơ cá nhân được đề xuất. JobStreet.com không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa nhà tuyển dụng và các ứng viên. Do đó, JobStreet.com không chịu trách nhiệm đối với Nội dung Người dùng, chất lượng, tính an toàn và hợp pháp của công việc hoặc hồ sơ được đăng tải, sự trung thực và chính xác của các danh sách, khả năng của nhà tuyển dụng để đề xuấtcơ hội việc làm cho các ứng viên hay khả năng đáp ứng công việc của các ứng viên và JobStreet.com không đảm bảo cho bất kỳ công việc, hồ sơ cá nhân, sơ yếu lý lịch hoặc Nội dung Người dùng trên trang web JobStreet.com.

16.3 JobStreet.com có quyền quyết định loại bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng bao gồm nhưng không giới hạn Hồ sơ cá nhân, Tài liệu Nhà tuyển dụng, hoặc các tài liệu khác từ trang web JobStreet.com theo thời gian. Khi JobStreet.com tiến hành quyền này và có sự vi phạm Điều Khoản từ Người dùng, bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện bởi Người dùng sẽ không được hoàn trả.

16.4 Trang web JobStreet.com cũng cung cấp nội dung từ các trang internet hoặc từ các nguồn thông tin khác và trong khi JobStreet.com cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên trang web JobStreet.com được chính xác, uy tín và chất lượng cao, chúng tôi không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó. Nếu JobStreet.com được thông báo về bất kỳ sự sai sót trong các tài liệu trên trang web JobStreet.com chúng tôi sẽ nỗ lực sửa chữa sai sót sớm nhất mà chúng tôi có thể.

16.5 Vui lòng lưu ý rằng có những rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở những rủi ro gây tổn hại về vật chất, hoặc rủi ro khi giao tiếp với những người lạ mặt, người chưa đủ tuổi vị thành niên hay những người có hành vi giả mạo. Bạn gánh chịu các rủi ro liên quan đến việc giao tiếp những người dùng khác thông qua trang web JobStreet.com. Bởi bản chất thông tin của người khác có thể gây khó chịu, có hại hoặc không chính xác, và trong một số trường hợp sẽ gây nhầm lẫn hoặc có dấu hiệu lừa đảo. Chúng tôi mong rằng bạn thận trọng khi sử dụng trang web JobStreet.com.

16.6 Trang web JobStreet.com và Nội dung JobStreet.com có thể chứa thông tin không chính xác hoặc lỗi đánh máy.JobStreet.com không đảm bảo về tính chính xác, độ tin cậy, đầy đủ, kịp thời của bất kỳ trang web JobStreet.com hoặc Nội dung JobStreet.com. Việc sử dụng tất cả các trang web JobStreet.com và Nội dung JobStreet.com là rủi ro của riêng bạn.

16.7 Không có thông tin nào trên trang web JobStreet.com được coi là một sự tán thành, bảo đảm hoặc bảo lãnh cho bất kỳ Người dùng hoặc bên thứ ba nào, cho dù có liên quan đến các trang web, các sản phẩm, dịch vụ, tuyển dụng, kinh nghiệm, việc làm hoặc quy trình tuyển dụng hay không.

16.8 Nếu chúng tôi vi phạm Điều Khoản này, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với thiệt hại mà bạn phải gánh chịu như là một kết quả trực trực tiếp và trong phạm vi chúng là các hệ quả có thể được dự đoán trước cho cả hai bên tại thời điểm bạn sử dụng trang web JobStreet.com. Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ không bao gồm các khoản thiệt hại kinh tế như mất dữ liệu, mất lợi nhuận hoặc gián đoạn kinh doanh.

16.9 Trách nhiệm tổng hợp của JobStreet.com đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web JobStreet.com và/hoặc các Dịch vụ JobStreet.com được giới hạn đến mức gói phí hiện hành mà bạn đăng ký và thanh toán và có hiệu lực tại thời điểm đó, hoặc được giới hạn tới RM100 trong trường hợp bạn là một Ứng viên.


17. Quyền từ bỏ

17.1 JobStreet.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát thông tin theo bất kỳ cách nào bị gây ra từ kết quả của sự gián đoạn, tạm dừng hoặc chấm dứt Dịch vụ JobStreet.com hoặc Nội dung JobStreet.com, tính chính xác hoặc chất lượng thông tin có sẵn hoặc được truyền tải qua Dịch vụ JobStreet.com.

17.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng JobStreet.comkhông thực hiện chính sách kiểm duyệt các bài viết và biên tập hoặc sửa đổi bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung của bất kỳ email hay bài đăng hoặc bất kỳ thông tin nào mà được thêm vào hoặc có sẵn hoặc được truyền tải đến hoặc từ một bên thứ ba đến hoặc đến hoặc thông qua trang web JobStreet.com và/hoặc Dịch vụ JobStreet.com.


18. Trang web của bên thứ ba

18.1 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, trang web JobStreet.com bao gồm các đường dẫn đến các trang web khác hoặc các tài liệu ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. JobStreet.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc trang web bên ngoài trang web JobStreet.com.


19. Quảng cáo và Chính sách tài trợ

19.1 Một phần của trang web JobStreet.com có thể chứa thông tin quảng cáo và tài trợ. Các đơn vị quảng cáo và nhà tài trợ chịu trách nhiệm bảo đảm tài liệu gởi đến trang web JobStreet.com tuân thủ luật pháp.

19.2 JobStreet.com có quyền từ chối chạy các quảng cáo mà JobStreet.com nhận thấy không phù hợp để công bố trên trang web JobStreet.com.

19.3 JobStreet.com không chịu trách nhiệm cho các lỗi hoặc sai sót trong tài liệu quảng cáo và tài trợ.


20. Bồi thường

20.1 Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường, và không gây tổn hại cho JobStreet.com và những bên liên quan của chúng tôi, và các viên chức, giám đốc, nhân viên, và các đại lý tương ứng, đối với bất kỳ khiếu nại, hành vi hay yêu cầu nào, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí kế toán và pháp lý và thanh toán, phát sinh hoặc gây ra từ:-

20.1.1 bất kỳ Nội dung Người dùng hoặc tài liệu nào mà bạn cung cấp đến trang web JobStreet.com;

20.1.2 Việc sử dụng bất kỳ Nội dung JobStreet.com; hoặc

20.1.3 Việc bạn vi phạm Điều Khoản này.

20.2 JobStreet.com sẽ thông báo kịp thời đến bạn khi có bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hoặc kiện tụng nào.


21. Hoàn tiền

21.1 Bất kỳ khoản tiền hoàn trả thanh toán nào sẽ do JobStreet.com xem xét.


22. Luật áp dụng

22.1 Điều Khoản này sẽ sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.

22.2 Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các sự bất đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nếu bạn không đồng ý với phương pháp giài quyết bất đồng của chúng tôi và muốn khởi kiện ra tòa,bạn phải thực hiện việc khởi kiện tại Việt Nam.


23. Sử dụng quốc tế

23.1 Chúng tôi không bảo đảm rằng các tài liệu trên trang web JobStreet.com phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng nơi bạn cư trú, và cấm việc truy cập vào trang web JobStreet.com từ những vùng lãnh thổ nơi mà nội dung của chúng tôi được xem là bất hợp pháp. Nếu bạn chọn để truy cập vào trang web này JobStreet.com từ vị trí của bạn, bạn tự ý làm điều đó và chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật địa phương.


24. Các điều khoản khác

24.1 Bạn không được phép chuyển giao bất kỳ các quyền nào của bạn theo Điều Khoản này cho người khác. Chúng tôi được phép chuyển giao các quyền của theo Điều Khoản này cho cơ sở kính doanh khác khi chúng tôi nhận thấy các quyền của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

24.2 Nếu bạn vi phạm Điều Khoản này và JobStreet.com lựa chọn bỏ qua, JobStreet.com vẫn sẽ có quyền sử dụng quyền và biện pháp sau đó hoặc trong bất kỳ tình huống nào khi bạn vi phạm Điều Khoản.

24.3 JobStreet.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản này gây ra bởi các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

24.4 Nếu có bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản này được tòa án hoặc hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền tìm ra là không hợp lệ hoăc không khả thi, sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi của các quy định đó sẽ không ảnh hưởng đến các quy định khác trong Điều Khoản này và tất cả các điều khoản không bị ảnh hưởng bởi sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi đó sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.


25. Điều khoản bảo mật dữ liệu

25.1 JobStreet đã áp dụng mọi biện pháp hợp lí nhằm tuân thủ và sẽ tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ của mình như là một bộ xử lí dữ liệu phát sinh từ luật bảo mật dữ liệu có hiệu lực theo thời gian đến những nghĩa vụ có liên quan với thoả thuận này. Hơn nữa, chúng tôi đã áp dụng những biện pháp để thực hiện và duy trì chương trình bảo mật thông tin bao gồm những biện pháp hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý được thiết kế nhằm đảm bảo bảo vệ tính bảo mật, tính trung thực và tính sẵn sàng của tất cả Thông Tin Bảo Mật để chống lại quyền truy cập, tiết lộ, chuyển giao, sự phá huỷ, sự mất mát hay sự thay đổi không hợp pháp hoặc mang tính rủi ro. Tuy nhiên, điều khoản về Thông Tin Bảo Mật sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào xác định hoặc liên quan trực tiếp đến những cá nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân”). Mỗi bên sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lí về mặt thương mại để không tiết lộ bất kì Dữ Liệu Cá Nhân nào cho bên thứ ba và hạn chế quyền truy cập của bên thứ ba với Dữ Liệu Cá Nhân, nhưng nếu một bên được cho quyền truy cập với Dữ Liệu Cá Nhâncủa bên thứ ba thì bên tiếp nhận thông tin sẽ phải bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân đó bằng việc sử dụng tiêu chuẩn thận trọng phù hợp.


26. Điều khoản chung

26.1 Trang web JobStreet.com do công ty JobStreet.com Pte Ltd sở hữu và điều hành.

26.2 Mọi thắc mắc của bạn vui lòng liên hệ chúng tôi tại đây

26.3 Các thông báo tới JobStreet.com phải được gửi đến các địa chỉ được liệt kê trên trang web JobStreet.com.

26.4 Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn qua địa chỉ bạn đã đăng ký hoặc địa chỉ mà JobStreet.com nhận thấy là phù hợp để bạn nhận thông báo.