Xem/ hoặc Ẩn vùng

Để tùy chỉnh Summary Table (Bảng Tóm Tắt), chọn Show/Hide Columns trong trình đơn thả xuống. Chọn tính năng hiển thị của Summary Table và nhấn Save.