Xem hồ sơ ứng viên

Nhấn vào thẻ Applications. Sau đó nhấn vào liên kết Advertised Postitions. Tiếp đến, chọn khoảng thời gian quảng cáo được đăng trong trình đơn thả xuống của Show advertisements for. Một danh sách các quảng cáo sẽ được liệt kê ở phía dưới. Nhấn chọn một việc làm để truy cập vào trang Job Drawer (Kho việc làm).

Trong kho việc làm sẽ hiển thị một bảng thống kê với các thư mục và số lượng hồ sơ ứng viên. Hồ sơ mới sẽ được mặc định lưu trữ trong thư mục Unprocessed. Nhấn chọn thư mục để xem các hồ sơ.

Một danh sách các ứng viên sẽ được hiển thị trong một Bảng Tóm Tắt. Để xem hồ sơ chi tiết của từng ứng viên, nhấn chọn tên ứng viên đó.