Tìm kiếm hồ sơ ứng viên

Vui lòng tải tài liệu hướng dẫn tạo tin tuyển dụng tại: https://info.jobstreet.vn/announcement/2019/j/js-document/[JobStreet]_Huong_dan_tim_kiem_ho_so_ung_vien-FINAL.pdfhttps://www.jobstreet.vn/announcement/FTP/SiVA-Adv-Module-Dec.pdf)