Hướng dẫn tạo mẩu tin tuyển dụng

Vui lòng tải tài liệu hướng dẫn tạo tin tuyển dụng tại: https://www.jobstreet.vn/announcement/FTP/SiVA-Adv-Module-Dec.pdf .