Sàng lọc Ứng viên

Các đơn ứng tuyển mới sẽ được lưu trữ tại mục Unprocessed. Một bộ lọc mặc định dựa trên yêu cầu công việc sẽ được thiết lập để hiển thị trước các ứng viên phù hợp tiêu chuẩn đã đề ra. Quý khách có thể xem các ứng viên đủ điều kiện bằng cách nhấn vào liên kết Show Qualified. Để thay đổi tiêu chí sàng lọc, quý khách có thể nhất vào liên kết Set Qualified Filter. Để xem tất cả các ứng viên, nhấn liên kết Show All

Để tự động quy trình xem hồ sơ và chuyển các ứng viên sang các thư mục khác, quy định các tiêu chí sàng lọc bằng cách chọn Save Filter as a Rule trong trình đơn công cụ thả xuống.

Để đặt các tiêu chí khác so với các tiêu chí trong bộ lọc cơ bản, chọn Advanced Filter trong trình đơn công cụ thả xuống.