Lưu Bộ lọc thành Quy chuẩn

Để lưu bộ lọc thành quy chuẩn, chọn Save Filter as a Rule ở trình công cụ thả xuống. Quy định Rule Name (Tên Quy chuẩn) cho mỗi bộ lọc và chọn các thư mục để sàng lọc các ứng viên bằng cách nhấn vào trình đơn thả xuống.

Tiếp theo nhấn Save & Run để kích hoạt quy chuẩn.