In hồ sơ/ Thêm nhận xét/ Xem quá trình ứng tuyển của ứng viên

Để xem chi tiết hồ sơ, quý khách có thể lựa chọn Print, Add in comments hoặc xem quá trình ứng tuyển của ứng viên

Chức năng này hiển thị ở trên đầu của mỗi hồ sơ. Add comments cho phép quý khách thêm nhận xét về ứng viên để tham khảo sau. Tất cả mọi người sử dụng tài khoản SiVA của công ty quý khách đều có thể xem được nhận xét này.

View App History cho phép quý khách xem quá trình ứng tuyển của ứng viên. Chức năng này cũng có thể cho quý khách biết liệu ứng viên này có ứng tuyển trực tuyến vào công ty quý khác trước đây.