Giới thiệu hệ thống SiVA (Staffing Intelligent Virtual Agent)

Vui lòng tải tài liệu giới thiệu hệ thống SiVA tại: https://www.jobstreet.vn/announcement/FTP/External-Short-Introduction-to-SIVA.pdf hoặc liên hệ Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.