Đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề của ứng viên

Những câu hỏi này cho phép các ứng viên thể hiện kỹ năng trong việc giải quyết vấn đề. Nếu bạn đồng ý với quan điểm rằng ứng viên được tuyển dụng tốt nhất là những người đầu tiên có thể xác định các vấn đề một cách chính xác và sau đó có thể giải quyết chúng, những câu hỏi này có thể đem lại hiệu quả.

Ba câu hỏi sau đây sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất nếu bạn thử nghiệm đối với những ứng viên sáng giá, có kỹ năng tốt để đảm bảo rằng họ có thể nhanh chóng hiểu được vấn đề và họ có thể đề ra giải pháp trong một khoảng thời gian ngắn.

1. Làm thế nào bạn sẽ xác định các vấn đề và cơ hội trong công việc?

 “Các nhân viên mới sẽ phải có kỹ năng nhanh chóng xác định vấn đề cần phải được giải quyết nhanh chóng đối với công việc mới của họ. Vì vậy, hãy cho chúng tôi biết các bước của quá trình mà bạn sẽ làm trong tuần đầu tiên để xác định các vấn đề hiện tại/vấn đề quan trọng nhất, cũng như bất kỳ cơ hội nào trong công việc mới của bạn.”

2. Bạn có thể xác định những vấn đề có khả năng xảy ra trong quá trình này không?

“Nhân viên của chúng tôi sẽ phải có kỹ năng xác định nhanh chóng các vấn đề trong quy trình, hệ thống, hoặc các sản phẩm của hiện có. Vì vậy, hãy xem qua thảo lược này về một trong những quá trình và xác định ba lĩnh vực đứng đầu hoặc điểm mà bạn dự đoán rằng các vấn đề nghiêm trọng có thể sẽ xảy ra? “(Hãy đưa cho họ một trang duy nhất cho thấy một quá trình hiện có hoặc hệ thống liên quan đến công việc mà bạn đã biết là có sai sót).

3. Kỹ năng giải quyết một vấn đề thực sự mà bạn sẽ phải đối mặt

 “Bởi vì chúng tôi cần phải biết kỹ năng của bạn trong việc giải quyết các vấn đề thực tế trong công việc này, chúng tôi muốn xem cách thực sự bạn sẽ giải quyết một vấn đề. Hãy cho chúng tôi biết các bước chính mà bạn sẽ thực hiện để giải quyết vấn đề có thể được giao cho bạn vào ngày đầu tiên đi làm.” (Sau đó đưa cho họ nửa bảng giấy có các điểm chấm vạch ra các vấn đề hiện tại).

Kỹ năng giải quyết vấn đề là kỹ năng cần thiết cho các công việc ngày nay. Kỹ năng này sẽ giúp nhân viên thích ứng tốt hơn với tính chất thị trường làm việc đa dạng, phức tạp, liên ngành, và có yêu cầu cao. Vì vậy, nếu bạn là ứng viên và sở hữu kỹ năng này, bạn sớm thôi sẽ trở lọt vào mắt xanh của rất nhiều nhà tuyển dụng.


Nguồn : www.tlnt.com