Chuyển hồ sơ Ứng viên

Để chuyển các ứng viên sang thư mục khác, đánh dấu vào hộp bên cạnh tên ứng viên và sau đó nhấn chọn nút có tên thư mục để chuyển hồ sơ ứng viên đó sang. Các nút này nằm trên cùng của Bảng Tóm Tắt (Summary Table).

Lưu ý trong thư mục Shortlisted, quý khách có thể đặt trạng thái cho từng hồ sơ ứng viên bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống Status. Có các trạng thái: