Advertised:28-04-13 | Closing Date:28-05-13
header

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VICTORIA

Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Victoria được thành lập từ năm 2008 với lĩnh vực hoạt động chính là đào tạo ngoại ngữ, căn cứ vào quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Victoria liên kết với Nhà xuất bản Macmillan – Vương quốc Anh xây dựng Đề án giảng dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học (Gọi tắt là Đề án Victoria) thông qua Bộ Giáo dục - Đào tạo và Sở Giáo dục – Đào tạo TP Hà Nội và đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo và Sở Giáo dục – Đào tạo TP Hà Nội phê duyệt và đánh giá là phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của trẻ em Việt Nam.

Victoria Education and training JSC, founded in 2008 with main activities focus on foreign language training; basing on Decision no 1400/QD-TTg issued 30/9/2008 from The Prime Minister’s approval for the plan “ studying and training foreign languages in the public education sýterm; the Period from 2008 to 2020 ” The company has colaboration to the Publishing House macmillant – The UK to research and give the base for English program for children (Appreviated Victoria’s Plan) Approved and proved suitably to the Vietnamese children’s characteristics and ages by the Ministry and Department of Education and training.

Với phương châm “Cho một tương lai tươi sáng”, với mục tiêu “Trở thành một tổ chức giáo dục có uy tín và vị thế xứng đáng trong sự nghiệp giáo dục của Việt Nam”, với sứ mệnh “Góp phần bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ có đầy đủ tri thức và năng lực để lập nghiệp, xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế” và cùng với sự nổ lực phấn đấu của tập thể Cán bộ, Chuyên gia, Giáo viên và Nhân viên có nhiều tâm huyết, có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm và với phương pháp giảng dạy khoa học, sáng tạo.

For the guidline “ for a bright future ” and for the aim “ be a prestious and good rank organization in the Vietnam Education Systerm” in the mission of training a talented and well-educated next generation to meet all- Industrilization Modernization, and international intergration with the effort from the cycle of enthusiastic and long-experienced teachers in a creative,Pedagogical and Scientific method.

English Teacher
Ha Noi

Responsibilities:

 • Dạy tiếng Anh giao tiếp, đặc biệt Dạy tiếng Anh cho học sinh cấp 1 tuổi từ 6 – 12.
 • Be responsible for teaching children ages from 6 to 12 at public schools in Hanoi and other provinces.
 • Tổ chức các hoạt động giao lưu cho học sinh theo sự phân công của Công ty.
 • To organize exchanged activities and events for children according to the company’s assignments.
 • Lập kế hoạch, giáo án, phân phối chương trình và các nhiệm vụ khác theo sự phân công cấp trên.
 • To make plans, curriculums, program distribution and other responsibilities in accordance with the Superiors’ assignments.
 • Thẩm định nội dung các bài kiểm tra của Chương trình và bổ sung nếu có.
 • To verificate the content of the period tests and adjust or implement if having.

Requirements:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan.
 • Bachelor of Arts in English teaching or related field.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em.
 • Experienced  in teaching English for children.
 • Có khiếu hài hướ.
 • Have sense of humor.
 • Giáo viên đến từ các nước Anh, Mỹ, Úc, Newzeland, Singapore.
 • Be from Britain, U.S.A and Austrralia, Newzeland, Singapore.
Benefits:
 • Giáo viên được đóng bảo hiểm y tế theo quy định của công ty.
 • To have right joining health insurance as regulated by the company’s egulations.
 • Mức lương cao lên đến 4000. USD/tháng.
 • Be well-paid and be negotiated in the interview (if being able to meet demands; over 4000 USD/per month).


CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VICTORIA
Số 81 – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội

Contact: HR Department

Advance your career, click "Apply" now!


 Non-member
   Company Information  Email to Friends  View Similar Jobs
  View Map  Save This Job  View Salary Report
  All Jobs From Company  Report Advertisement


Jobs in Vietnam > Education Jobs > Primary/Secondary Teacher Jobs, Jobs in Education industry

footer